Image module
Image module

Beste lezer  ,

Terwijl de winter rustig en lustig blijft verder kwakkelen, beginnen de dagen reeds behoorlijk aan lengte te winnen!

Het absolute signaal voor onze vogels om hun eerste strijdliederen ten gehore te brengen. Ja, zelfs in de natuur wordt druk gepreveld en een hele vroege vink brengt reeds luidop eerste slagen uit.

Voorbije tentoonstellingen bleken een aantal stoutmoedige vogels reeds stevig gemotiveerd en we werden dan ook daar al vergast op het zalige vinkenlied!!

Van tentoonstellingen gesproken!

Wat voorbije weken wordt naar voor gebracht, overtreft mijn stoutste verwachtingen. Vorige zondag verwelkomden we maar eventjes 153 vogels in mijn thuisbasis bij ‘De Hogewegvink’ Erembodegem en de talrijk opgekomen deelnemers en sympathisanten genoten met volle teugen van deze prille doch bijzonder aangename vinkeniersmomenten. Uit die vele vogels werden eens te meer en na degelijke keuring winnaars  gelauwerd en mindere goden op de goede weg gezet zoals blijkt uit deze uitslag.

Na drie ritten begint het voorlopig klassement een min of meer definitieve plooi te vertonen. Ik blijf inmiddels verder moedig meestrijden doch richt mijn pijlen nu reeds op een degelijk eindklassement …..volgend jaar.

Zonder ongelukken verschijnen alle enthousiaste vrienden/deelnemers komende zondag 11 februari eens te meer op onze volgende afspraak met name bij de KM De Durvers uit Deinze die het Brielpaviljoen omtoveren tot een paradijs voor een pak  vinken en een massa vinkenliefhebbers!

Het belooft bijgevolg eens te meer een puik feest te worden!

U komt toch ook??!!

Inmiddels staan de collega’s inrichters van De Dorpszangers uit Anzegem klaar om hun wagonnetje aan te pikken aan deze kolossale trein die door Vlaanderen dendert. Op zondag 18 februari bieden deze mensen tevens de tentoonstellers van kooien- en schuilhokjes  mogelijkheid om hun waar aan te prijzen dit naast onze enige echte tentoonstelling van botvinken!

Dat al dit moois steeds onderhevig is en blijft aan de bijwijlen sterk fluctuerende besmettingscijfers van vogelgriep weze duidelijk. Op heden blijven we alsnog van verder onheil gespaard doch zoals in bijgevoegd ‘Vogelgriepnieuws’ vermeld dienen we steeds behoedzaam om te springen met mogelijke bronnen van contaminatie!

In vorige mails haalde ik reeds de behoorlijk stevige opeenvolging van vergaderingen in deze maand februari aan.

Vorige zaterdag eens te meer een bijzonder constructieve en vooral positieve bijeenkomst met onze regiocoördinatoren meegemaakt. De aangename drive die ik mocht ontwaren, voorspelt alvast veel moois voor de nabije toekomst van onze hobby.

Wanneer ik de voorbereidingen voor de jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad van zaterdag 17 februari opvolg, weet ik nu al dat ook deze bijeenkomst eens te meer een schot in de roos wordt!

De collega’s binnen het Dagelijks Bestuur van dit orgaan bewegen waarlijk hemel en aarde om alles tijdig en vooral correct op poten te zetten. Ik hoop alle collega’s officiële zangkeurders te mogen ontmoeten op deze belangrijke bijeenkomst waar volgende agenda voorligt.

Dat de collega’s binnen het Dagelijks Bestuur van de Officiële Zangkeurraad midden deze drukte bovendien de tijd vinden om komende zondag 11 februari om 09 uur de enige echte zangvoordracht te berde te brengen, getuigt van een buitenaards niveau van gedrevenheid en dwingt ons tot eerbiedig aanschouwen en vooral blijvend ondersteunen.

Uiteraard hopen de inrichters van het gewest Brugge op een meer dan behoorlijke opkomst in lokaal ‘Tom Dooley’ aan de Legeweg 4 te Oostkamp.

Belangrijk in deze is dat iedereen er ongetwijfeld iets kan van opsteken en men bovendien beter goed voorbereid de reke kan betreden …op 01 april!!

De collega’s binnen het Bestuursorgaan hebben voorbije zaterdag eveneens volop kunnen genieten van de warme begeestering binnen het coördinatorenoverleg en putten hier ongetwijfeld moed uit om komende zaterdag 10 februari in de maandelijkse vergadering hun beste beentje voor te zetten. Bijgevoegde agenda licht alvast een tipje van de sluier rond wat hen te wachten staat.

De voorbereiding van komende 75ste Algemene Vergadering in ons 90ste levensjaar zal meer dan behoorlijk wat aandacht opeisen.

A.Vi.Bo. blinkt sedert jaar en dag uit bij de realisatie van  grote festiviteiten!

Voor minder gaan we duidelijk niet!

Ons aldus opgebouwde imago zorgt alvast voor heel wat interesse en weerklank bij tal van gerenommeerde eregenodigden die nu reeds hun aanwezigheid bevestigden. 

Uiteraard onthoud ik u eens te meer de agenda van dit gebeuren niet. Bovendien zend ik u met graagte huidige doch nog verre van volmaakte lijst van te huldigen laureaten door.

Binnen het Bestuursorgaan werd zoals aangekondigd tevens werk gemaakt van idee om maatschappijen die de leeftijd van 90 jaar of ouder hebben speciaal te huldigen. Op basis van de huidige aansluitingsformulieren en de data zoals ze zijn vermeld in ‘Hinke de Vinke’ filterden we volgende lijst van te lauweren maatschappijen. (maatschappijbesturen die door een vergetelheid van onzentwege niet voorkomen of fout vermeld worden op de lijst kunnen alsnog contact opnemen via info@avibo.be om eventuele tekortkomingen alsnog te laten rechtzetten)

Maatschappijbesturen die op huidige lijst voorkomen, ontvingen een schrijven met de onderrichtingen voor dit bijzonder gebeuren. We rekenen uiteraard op een meer dan behoorlijke respons met de aanwezigheid van hun vlaggen!

Bovendien hoop ik dat deze 90ste verjaardag onze bijzondere verbondenheid etaleert naar de buitenwereld en dat heel wat vinkeniers dan ook hun opwachting maken op zondag 03 maart vanaf 08.30 uur in het Jeugdcentrum te Waregem.

We beloven u nu al een behoorlijk aangrijpend en stevig uitgebouwd spektakel! 

Elk rechtgeaard vinkenier neemt deze warme oproep ter harte en is dan ook aanwezig !! 

Bij het terugblikken op het verleden van onze bloeiende vereniging denk ook ik aan de velen die ons zijn voorgegaan en samen de basis vormden van wat onze huidige A.Vi.Bo. is!

Wij hadden immers het grote geluk dit bijzonder ‘erf’goed te mogen ‘erven’ van een aantal iconische voorgangers.

De link naar Lucien van Gent zijn stukje ‘Verven?? Neen, erven!!’ is bijgevolg snel gelegd!

Ik houd het steevast op verven.

Hoewel ook dit, niet echt één van mijn sterkste kanten is.

  • §§§

Zoals u ongetwijfeld weet, bied ik u nu de geactualiseerde kalender aan.

Het hoort bij deze dan ook tot mijn aangename plicht volgende twee activiteiten nog eens extra in de verf te zetten en dit voor komende zondag 11 februari:

– bij de KM De Durvers uit Deinze gaan de enthousiaste tentoonstellers ook de vele nieuwsgierigen uit Deinze en omstreken verblinden met hun prachtige vogels! ‘The place to be’: ‘Het Brielpaviljoen’ aan de Brielmeersen in Deinze! 

– het gewest Brugge nodigt alle liefhebbers uit op de enige echte ‘zangvoordracht’ door de Officiële Zangkeurraad. Men gaat van start om 09 uur in lokaal Tom Dooley aan de Legeweg 4 te Oostkamp!

Je hebt het ongetwijfeld opgemerkt. De activiteiten binnen onze maatschappijen branden na een al te lange winter in alle hevigheid los en het wordt van nu af aan moeilijk kiezen!

Hoewel, ik ga nu zondag met stellige zekerheid de mensen in Deinze het vuur aan de schenen leggen…

Met mijn prijsbeesten  weet je wel!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.