Statuten A.Vi.Bo.

 

Gecoördineerde tekst van de statuten van de

Koninklijke Nationale Federatie

Algemene Vinkeniersbond, afgekort: “A.Vi.Bo.”

Schardauw 1, bus 1, 8520 KUURNE

 

Ondernemingsnummer: 0413.132.797

 

Op 19 maart negentienhonderdvijftig werd, overeenkomstig de bepalingen binnen de toenmalige wetgeving, een vereniging zonder winstoogmerk  gesticht, buiten elke politieke bedrijvigheid.

 

ARTIKEL 1:

De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is “Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond” afgekort: “A.Vi.Bo.” en heeft haar maatschappelijke zetel op het Secretariaat, zijnde Schardauw 1, Bus 1, 8520 Kuurne in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan echter te allen tijde bij beslissing van het Bestuursorgaan overgebracht worden naar een ander adres binnen het Vlaamse Gewest.

 

ARTIKEL 2:

De vereniging stelt zich tot belangeloos doel het kweken en houden van botvinken (Fringilla Coelebs) in beschermd milieu te bevorderen en te promoten. Zij keert buiten dit doel nooit enig vermogensvoordeel uit aan oprichters, leden, bestuurders of enig ander persoon.

 

De vereniging heeft als voorwerp:

 1. Zangwedstrijden en tentoonstellingen met en kweek van botvinken aanmoedigen.
 2. De belangen van de aangesloten maatschappijen behartigen en verdedigen.
 3. Onder de maatschappijen en leden een geest van samenwerking en broederlijkheid doen heersen.
 4. Onderlinge orde en tucht betrachten zoals beschreven in het intern reglement. De laatst goedgekeurde versie van dit intern reglement bevindt zich op het zeteladres van de vereniging en kan steeds worden geconsulteerd op www.avibo.be .
 5. Actualiseren van “ www.avibo.be
 • als officieel orgaan van de A.Vi.Bo.,
 • als kennisgeving van de wedstrijden aan de diensten van het Agentschap Natuur en Bos om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en voorschriften.
 • als informatiebron voor culturele verrijking van vinkeniers en vogelliefhebbers.

 

Het officieel orgaan “ www.avibo.be ” behandelt alles wat de leden rechtstreeks aanbelangt in verband met:

 • houden van botvinken;
 • deelname aan zangwedstrijden en tentoonstellingen;
 • kweken van botvinken;
 • informatie inzake ornithologische actualiteiten;
 • informatie en toelichting inzake wetgeving en wetgevende initiatieven in verband met het houden van Europese vogels;
 • de dagelijkse werking van de federatie en dit in al zijn geledingen.
 1. Organiseren van vormingscursussen voor regionale, gewestelijke en plaatselijke

verantwoordelijken.

 1. Organiseren van vormingscursussen voor zangkeurders, met daaraan gekoppeld uitschrijven van examens en toekenning van getuigschriften.
 2. Organiseren van voordrachten over vinkenzang.
 3. Organiseren van samenkomsten van kwekers van botvinken, dit ter uitwisseling van bevindingen en ter aanmoediging van aspirant-kwekers.

 

ARTIKEL 3:

De vereniging is gesticht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

 

ARTIKEL 4:

Het aantal effectieve leden is onbeperkt doch telt minstens 2 leden.

 

ARTIKEL 5: De Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond groepeert:

 1. Effectief stemgerechtigde leden:

1)    Bij A.Vi.Bo. aangesloten vinkeniersmaatschappijen, vertegenwoordigd door de persoon die binnen de onderscheiden vinkeniersmaatschappijen is aangeduid als maatschappelijk gemandateerd gevolmachtigd afgevaardigde.

 

2)    Regio’s, vertegenwoordigd door de persoon die binnen de A.Vi.Bo. is aangeduid als regionaal gemandateerd gevolmachtigd afgevaardigde (regionaal coördinator of zijn/haar gevolmachtigde plaatsvervanger).

 

3)   Gewesten,  vertegenwoordigd  door  de persoon  die binnen de A.Vi.Bo. is aangeduid als gewestelijk gemandateerd gevolmachtigd afgevaardigde (gewestleider of zijn/haar gevolmachtigde plaatsvervanger).

 

Deze effectief stemgerechtigde leden of hun gemandateerd gevolmachtigd plaatsvervanger beschikken over stemrecht in de Algemene Vergadering van de vereniging, wiens stem geacht wordt te zijn uitgebracht in naam van hun maatschappij, regio of gewest.

 

 1. Toegetreden leden:
 • Ereleden:

personen of burgerlijke vennootschappen die, als dank voor bewezen diensten bij   beslissing van het Bestuursorgaan van de Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond, uitgeroepen worden tot erelid van de vereniging. Deze beslissing dient gepubliceerd te worden op www.avibo.be .

 

2)  Meewerkende ereleden

bovenvermelde ereleden die actieve ondersteuning blijven bieden aan de werking van de federatie. Deze leden worden op eenvoudige vraag uitgenodigd op de onderscheiden vergaderingen, dit  met adviserende stem.

 

ARTIKEL 6: Aansluiting, weigering, uitsluiting en schorsing van effectieve leden.

De Algemene Vergadering van de A.Vi.Bo. kan steeds aanvraag tot aansluiting van een effectief lid weigeren. Zij dient deze weigering niet te motiveren. Tegen deze weigering is geen verhaal mogelijk.

Ieder effectief lid dient de ondertekende aansluitingsverklaring af te leveren en de bijdrage voor aansluiting te betalen binnen de voorziene termijn. Bij het in gebreke blijven aan voormelde vereisten, wordt het effectief lid als ontslagnemend beschouwd.

Een effectief lid kan mits schriftelijke bekendmaking aan het Bestuursorgaan ontslag nemen.

Tegen ieder effectief lid kan een schorsing van deelname aan de activiteiten – zoals beschreven in artikel 2 – worden uitgesproken door het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo.. Deze schorsing moet worden  bekrachtigd door de eerstvolgende Algemene Vergadering die kan overgaan tot uitsluiting van vermeld effectief lid.

 

ARTIKEL 7: Toetreding van effectieve leden.

Alle vinkeniersverenigingen en ornithologische groeperingen, hetzij feitelijke verenigingen, hetzij burgerlijke vennootschappen:

– geleid door een bestuur of Bestuursorgaan van minstens vijf personen waaronder een

gevolmachtigde afgevaardigde;

– die hun jaarlijks bijdrage betalen via de gevolmachtigde afgevaardigde;

– die verklaren mee te werken met het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. om het statutaire doel te

bereiken en het voorwerp te realiseren;

– door jaarlijkse ondertekening van de aansluitingsverklaring door de gevolmachtigde

afgevaardigde, waardoor deze zich sterk maakt dat de maatschappij,   waarvoor hij optreedt,

zich onderwerpt aan beslissingen van de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan

A.Vi.Bo., zoals gepubliceerd op het officieel orgaan “ www.avibo.be ”;

worden opgenomen in het maatschappijbestand van de A.Vi.Bo.;

 

en verbinden zich er bijgevolg toe:

–  te spelen onder bescherming van en volgens het intern reglement A.Vi.Bo.;

–  beschikkingen vermeld in vigerende wetgeving te bewaken en nodige formaliteiten

daartoe via A.Vi.Bo. te laten vervullen;

–  de geschillen tussen hun aangesloten leden, of tussen bestuur en hun aangesloten leden

of leden van andere toegetreden maatschappijen, of tussen bestuur en andere toegetreden

maatschappijen, of tussen henzelf en hun gewest, een ander gewest of een regio, te

beslechten of te laten beslechten volgens schikkingen van het intern reglement A.Vi.Bo..

De maatschappij van wie de gevolmachtigd afgevaardigde ontslagnemend is of die als effectief lid van A.Vi.Bo. wordt geschorst of geschrapt, verliest vanaf dit ontslag, deze schorsing of schrapping, alle voormelde rechten.

 

ARTIKEL 8: Bestuur en structuur

We onderscheiden: Algemene Vergadering – Algemene Raad – Coördinatorenoverleg – Officiële Zangkeurraad – Vriendenkring – Bondsraad – Gewestelijke Ereraad – Gewestbestuur – Bestuursorgaan – Beroepscommissie.

 

ARTIKEL 9: De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het beslissingsorgaan, waarin ieder effectief lid zetelt. Deze vergadering is wettelijk bevoegd om:

–  statuten te wijzigen;

–  bestuurders te benoemen of af te zetten ;

–  het benoemen en afzetten van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;

–  begrotingen en rekeningen goed te keuren ;

–  kwijting te verlenen aan bestuurders en commissarissen;

–  de vereniging te ontbinden;

–  effectieve leden uit te sluiten ;

–  omzetting van de VZW in een IVZW, een Coöperatieve vennootschap erkend als sociale

onderneming of in een coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

–  te oordelen over de bezoldiging van bestuurders;

–  namens de vereniging een vordering in te stellen tegen bestuurders en eventuele

commissarissen;

–  om een “inbreng om niet” van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

–  te beslissen in alle gevallen waarin de statuten of de wetgever dat vereisen.

De Algemene Vergadering beslist bij stemming met de wettelijk vastgestelde meerderheid en quorum, dit volgens de beschikkingen in de onderscheiden artikels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

ARTIKEL 10: De Algemene Raad

Voorzitters van regio’s (coördinatoren) en gewestbesturen (gewestleiders) vormen onderling de Algemene Raad wanneer ze door het Bestuursorgaan in vergadering zijn samengeroepen. Deze vergadering is een adviserend orgaan voor de Algemene Vergadering  en het Bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 11: De Officiële Zangkeurraad

Deze wordt gevormd door officiële zangkeurders, voorkomend op de actuele ledenlijst van de Officiële Zangkeurraad en dragers van een geldig getuigschrift van officieel zangkeurder.

Deze groepering heeft tot opdracht te waken over stipte toepassing van het zangreglement en is in vergadering bevoegd om bij meerderheid (helft + 1) van aanwezigen voorstellen en adviezen tot aanpassing van het zangreglement en reglement zangkeuring te formuleren, aan het Bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 12: De Gewestelijke Ereraad

Gewestbesturen dienen een ereraad samen te stellen. Deze ereraad krijgt als opdracht de bedoeling van de stichters – vermeld onder artikel 2 c en 2 d – te bewerkstelligen en in eerste aanleg uitspraak te doen over geschillen die op basis van statuten en intern reglement tot hun bevoegdheid behoren.

Gedaagde en aanklager kunnen beroep aantekenen tegen  uitspraak van de Gewestelijke Ereraad bij de voorzitter van de Beroepscommissie.

 

ARTIKEL 13: De Beroepscommissie

Het Bestuursorgaan van A.Vi.Bo. stelt een Beroepscommissie samen, bestaande uit drie zetelende leden en twee plaatsvervangers. Voorzitter is een gediplomeerd jurist; bijzitters zijn vinkeniers die niet betrokken waren bij de door de Beroepscommissie behandelde feiten en geen lid zijn van organen, die de zaak reeds behandelden.

De Beroepscommissie doet in  laatste aanleg uitspraak over:

 1. beroepen tegen beslissingen van de Gewestelijke Ereraden en de Bondsraad;
 2. betwistingen die volgens statuten en reglementen tot bevoegdheid van de Beroepscommissie behoren.

In gevallen vermeld onder b. is klacht bij de Beroepscommissie slechts ontvankelijk nadat een verzoeningspoging voor een delegatie van het Bestuursorgaan vruchteloos is gebleven. Bij deze verzoeningspoging kan geen sanctie worden opgelegd.

Beslissingen van de Beroepscommissie zijn definitief en zonder verhaal, op voorwaarde dat zij niet door de volgende Algemene Vergadering worden verworpen met 3/4 van de aanwezige stemgerechtigde leden.

 

ARTIKEL 14: De Bondsraad

Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. stelt een onafhankelijke Bondsraad samen, bestaande uit drie actieve vinkeniers, beslagen met een ruime staat van dienst in de geledingen van de A.Vi.Bo., doch in geen geval behorend tot het gewest van  aangeklaagde of klager, om onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen.

De Bondsraad is bevoegd tuchtrechtelijke maatregelen uit te vaardigen in die zaken:

 • waar het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. zich namens de Federatie benadeeld voelt door handelingen en/of uitlatingen van een aangesloten spelend lid of een effectief lid (maatschappij, gewest of regio) die een inbreuk zijn op het imago en de doelstellingen van de A.Vi.Bo. .
 • waar Statuten en intern reglement de tussenkomst van de Gewestelijke Ereraad uitsluiten, daar betrokkenen een officiële functie (gevolmachtigd afgevaardigde, gewestleider, coördinator, officieel zangkeurder, leden van het Bestuursorgaan,…) binnen de federatie bekleden.

 

Onderzoekdaden voor de Bondsraad voorafgaand aan het beslechten van een geschil of  overtreding, geschieden door de rapporteur die (onafhankelijk van klager en beklaagde) een objectieve neerslag van feiten voorlegt aan de Bondsraad.

Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. duidt de rapporteur aan.

Gedaagde en aanklager kunnen beroep aantekenen tegen een uitspraak van de Bondsraad bij de voorzitter van de Beroepscommissie volgens vooraf bepaalde modaliteiten (zoals beschreven in het intern reglement A.Vi.Bo.).

 

ARTIKEL 15: De regiocoördinator

De gewesten worden volgens beslissing van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. ingedeeld in welbepaalde regio’s.

De regiocoördinatoren ondersteunen de gewestelijke werking door:

 • geven van advies aan het Bestuursorgaan over werking van de federatie;
 • superviseren op correct verloop van zangwedstrijden binnen hun gewesten;
 • in overleg met gewestleiders, een Gewestelijke Ereraad samen te stellen wanneer een gewest in de onmogelijkheid verkeert deze te laten zetelen;
 • in overleg met gewestleiders, een Gewestelijke Zangcommissie samen te stellen wanneer een gewest in de onmogelijkheid verkeert deze te laten werken;
 • het toezicht houden op het financieel beheer van gewesten binnen hun regio;
 • de schakel te vormen tussen aangesloten maatschappijen, gewesten, regio’s en het Bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 16: Het Gewestbestuur

Effectieve leden (maatschappijen) worden volgens beslissing van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. ingedeeld in welbepaalde gewesten (zie intern reglement A.Vi.Bo.).

Gewestbesturen:

 • regelen binnen hun gewest zangwedstrijden;
 • houden toezicht op het financieel beheer van de maatschappijen uit hun gewest;
 • bevorderen de vinkensport in het algemeen;
 • vormen de schakel tussen aangesloten maatschappijen, regio en Bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 17: Het Bestuursorgaan

Uitvoeringsorgaan dat bestaat uit minimaal drie leden.

Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. wordt gemandateerd door de Algemene Vergadering voor een termijn van zes jaar uit voorgestelde kandidaten, bij de helft te herkiezen om de drie jaar, doch altijd afzetbaar wegens gegronde redenen door de Algemene Vergadering.

Elke bestuurder kan zijn of haar vrijwillig ontslag indienen via aangetekend schrijven aan het Bestuursorgaan van de vzw.

Wanneer een bestuurder tijdens haar/zijn mandaat wegvalt, kan het Bestuursorgaan een bestuurder coöpteren. Deze coöptatie dient door eerstvolgende Algemene Vergadering bekrachtigd.

 

ARTIKEL 18: De bevoegdheden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.:

 1. volgt de door de Algemene Vergadering en de Statuten opgelegde voorwaarden op waaraan kandidaten voor het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. dienen te voldoen;
 2. duidt het Dagelijks Bestuur aan, bestaande uit een voorzitter en een ondervoorzitter;
 3. leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke buitengerechtelijke en gerechtelijke akte;
 4. is verplicht jaarlijks rekeningen van verlopen dienstjaar en begroting voor volgend dienstjaar aan beoordeling van de Algemene Vergadering te onderwerpen;
 5. doet het nodige en mogelijke om het maatschappelijk doel en voorwerp te bereiken;
 6. beslist, bij betwisting, over de vestiging van lokalen en bijlokalen;
 7. deelt de maatschappijen in vast omschreven gewesten in;
 8. deelt de gewesten in vast omschreven regio’s in;
 9. beslist over voorlopige schorsing van effectieve leden om deel te nemen aan activiteiten van de vzw, zoals omschreven in artikel 6 van de Statuten;
 10. beveelt, in uitvoering van uitspraak van Bondsraad en Beroepscommissie, effectieve leden/gevolmachtigde afgevaardigden om gesanctioneerde spelende leden van de maatschappij, die zij vertegenwoordigen, te schorsen of te schrappen op straf van schorsing als effectief lid, bij negering van het uit te voeren bevel;
 11. beveelt, in uitvoering van uitspraak van Bondsraad en Beroepscommissie, effectieve leden om gesanctioneerde bestuursleden van de maatschappij, die zij vertegenwoordigen, te ontzetten uit hun functie van bestuurslid van maatschappij of gewest, op straf van schorsing van het effectief lid bij negering van het uit te voeren bevel;
 12. stelt Bondsraad en Beroepscommissie samen, bepaalt haar bevoegdheden en legt procedureregels inzake beroepen vast;
 13. zorgt voor eenvormigheid in werk- en speelwijze bij alle effectieve leden;
 14. richt, telkens als nodig, zangcursussen in tot vormen van Officiële Zangkeurders. Neemt examens af en levert getuigschriften af;
 15. houdt toezicht op werking van de Officiële Zangkeurraad ; beslist over de inrichting van voordrachten, over ontleding van de zang en bepaalt de plaatsen waar voordrachten worden gegeven;
 16. bekrachtigt voorstellen en adviezen van de Officiële Zangkeurraad die verbetering aanbrengen aan het zangreglement en reglement zangkeuring;
 17. houdt toezicht op werking van gewest- en regiobesturen en hun financieel beheer;
 18. houdt toezicht op werking van maatschappijbesturen en hun financieel beheer;
 19. treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen gewest- en regiobesturen;
 20. verwijst betrokken besturen naar de Bondsraad indien bemiddeling mislukt;
 21. zorgt voor ten uitvoerlegging van beslissingen van Gewestelijke Ereraad, Bondsraad en Beroepscommissie door publicatie van uitspraken van deze organen op het officieel orgaan, ” avibo.be ”;
 22. is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de federatie;
 23. bepaalt de jaarlijkse bijdrage:
 • van aangesloten vinkeniersmaatschappijen die maximaal 50 € bedraagt;
 • van lokaalhouders en houders van bijlokalen;
 • van individuele leden aan de federatie;
 • voor de digitale aankondiging van zettingen;
 • voor administratieve kosten;
 • van borgsommen;
 • van bondslidkaarten met verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid;
 1. bezorgt nodige drukwerken en onderrichtingen aan effectieve leden via regio en/of gewest ;
 2. ijvert voor betere en transparantere wetgeving voor de vinkeniers;
 3. onderhoudt de nuttige betrekkingen met de ter zake bevoegde Ministeriële diensten;
 4. verstrekt nuttige inlichtingen in verband met houden van Europese vogels;
 5. staat in voor bedeling onder haar vinkeniers van ringen en administratieve documenten, bij wet of decreet voorzien voor houders van botvinken;
 6. is verantwoordelijk voor bijwerken en up-to-date houden van het officieel orgaan, “ avibo.be ”;
 7. is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door wet of Statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen.

 

ARTIKEL 19: Het Dagelijks Bestuur

-Het Dagelijks Bestuur bestaat uit twee bestuurders – zijnde de voorzitter en de ondervoorzitter van de federatie – en wordt in eigen kring aangesteld door het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo..

-Het Dagelijks Bestuur wordt driejaarlijks aangeduid in de schoot van het Bestuursorgaan, dit na de voorziene verkiezingen en samenstelling van het Bestuursorgaan, op de Algemene Vergadering.

-Enkel de leden van het Dagelijks Bestuur zijn gemachtigd de federatie te vertegenwoordigen bij het openen van een bankrekening of het ondertekenen van een overeenkomst.

-Het Dagelijks Bestuur handelt volgens voorzieningen van onderhavige statuten en heeft als opdracht spoedeisende handelingen te stellen of beslissingen te nemen die het dagelijks leven van de federatie behelzen.

-Het Dagelijks Bestuur is echter steeds verantwoording verschuldigd aan het Bestuursorgaan dat toezicht houdt en de eindbeslissing neemt.

-De dagelijks bestuurders kunnen overgaan tot vrijwillige ambtsbeëindiging mits een

gemotiveerd schrijven gericht aan het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo..

-Een dagelijks bestuurder kan uit zijn functie worden ontheven en/of worden afgezet door het

Bestuursorgaan.

-Herschikking van het Dagelijks Bestuur binnen het Bestuursorgaan kan echter na stemming per eenvoudige meerderheid binnen het Bestuursorgaan en dit na agendering.

 

ARTIKEL 20: Vergaderingen

 1. Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt samen:

 • minimaal eens per jaar en dit in de maand maart;
 • wanneer ten minste één vijfde van de effectief stemgerechtigde leden hierom vraagt;
 • in andere gevallen op beslissing van het Bestuursorgaan

De voorzitter van het Bestuursorgaan, die eveneens het voorzitterschap op deze vergadering waarneemt, verspreidt de uitnodiging en dagorde minstens vijftien (15) dagen vóór deze vergadering via het officieel orgaan “ www.avibo.be ”.

Ieder effectief lid heeft het recht en bovendien de morele plicht op deze vergadering vertegenwoordigd te zijn door de gevolmachtigd afgevaardigde vermeld bij de aansluiting of diens gevolmachtigd plaatsvervanger.

De uitnodiging geldt voor alle leden en de bestuurders.

 

 1. Coördinatorenoverleg

Dit adviserend overlegmoment met coördinatoren, meewerkende ereleden en leden van het Bestuursorgaan vindt plaats:

 • in februari als voorbereiding op de Algemene Vergadering;
 • in september als voorbereiding op de Algemene Raad;
 • in andere gevallen op beslissing van het Bestuursorgaan.

 

 1. Algemene Raad

De vergadering Algemene Raad als adviserende bijeenkomst van gewestleiders en coördinatoren komt samen na beslissing van het Bestuursorgaan of op aanvraag van een vijfde van de leden van de Algemene Raad. De bekendmaking wordt gedaan door de voorzitter van het Bestuursorgaan, die ook het voorzitterschap waarneemt van de Algemene Raad, door het plaatsen van uitnodiging en dagorde minstens tien dagen op voorhand op het officieel orgaan “ www.avibo.be ”.

 

 1. Vergadering van de Officiële Zangkeurraad

Volgens bepalingen van het intern reglement A.Vi.Bo..

 

 1. Vergadering van de Vriendenkring

Volgens bepalingen van het intern reglement A.Vi.Bo..

 

 1. Gewestelijke Ereraad

Volgens bepalingen van het intern reglement A.Vi.Bo..

 

 1. Gewestbestuur

Volgens bepalingen van het intern reglement A.Vi.Bo..

 

 1. Het Bestuursorgaan

Wordt na eenvoudige oproeping door de voorzitter elke maand samengeroepen via het officieel orgaan, “ www.avibo.be ”, en telkens het Bestuursorgaan dit nuttig of nodig acht.

Een meerderheid van de leden dient aanwezig te zijn om de vergadering te laten doorgaan.

 

 1. Bondsraad

Volgens de bepalingen binnen artikel 14 van de Statuten van de A.Vi.Bo..

 

 1. Beroepscommissie

Telkens na oproeping door de voorzitter van de Beroepscommissie.

 

De Algemene Vergadering, beslist voor zover de wet of de statuten niets anders bepalen

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Zo bepaalt de wet volgende bijzondere aanwezigheidsvereisten en meerderheden:

 

 • Statutenwijziging (behoudens in de gevallen het bestuursorgaan tot een wijziging mag

overgaan van bv. de website, zeteladres, e-mailadres):

– 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd;

– 2/3 van de leden akkoord

 

–    Doelwijziging of wijziging voorwerp:

– 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd;

– 4/5 van de leden akkoord

 

–    Uitsluiting effectief lid:

– 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd;

– 2/3 van de leden akkoord

 

–    Ontbinding:

– 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd;

– 4/5 van de leden akkoord

 

–    Besluit van inbreng algemeenheid om niet (zonder ontbinding aan gekoppeld):

– 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd;

– 2/3 van de leden akkoord

 

–    Omzetting van VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO

– 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd;

– 4/5 meerderheid

 

–    Omzetting vzw naar ivzw

– 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd;

– 4/5 meerderheid

 

De Gewestelijke Ereraad, het Gewestbestuur, het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., de Bondsraad en de Beroepscommissie nemen geldige beslissingen, elk in hun functie, bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden (helft + 1), behalve in gevallen waarin statuten, wet en/of reglementering het anders voorzien.

 

Adviezen en richtlijnen verstrekt door Coördinatorenoverleg, Algemene Raad, Officiële Zangkeurraad en Vergadering van de Vriendenkring worden slechts bindend voor maatschappijen en vinkeniers na bekrachtiging door het Bestuursorgaan en het verschijnen ervan op het officieel orgaan, “ www.avibo.be ”.

 

ARTIKEL 21:

Alle beslissingen van Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., Bondsraad, Beroepscommissie en Gewestelijke Ereraad dienen:

 1. digitaal gearchiveerd of ingeschreven in een speciaal register;
 2. te verschijnen via het officieel orgaan, “ www.avibo.be “ ter kennisgeving aan de effectieve leden en alle belanghebbenden.

Adviezen van Algemene Raad en Vergadering Officiële Zangkeurraad moeten worden vermeld in het eerstvolgende verslag van het Bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 22: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

– Het Bestuursorgaan treedt op als college.

– Een bestuurder met een belangenconflict dient dit te melden aan het Bestuursorgaan. Hij/zij mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dit conflict. Dit wordt genotuleerd.

– Leden van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor de fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden in zoverre de begane fout een buitencontractuele fout is.

Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college, hoofdelijk.

 

– De Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo. is bevoegd in laatste aanleg. De eigenaar van een vogel, waarvan zang wordt afgekeurd volgens bestaande reglementen, heeft tegen A.Vi.Bo. noch tegen leden van het Bestuursorgaan of leden Officiële Zangkeurraad enig verder verhaal of beding.

 

ARTIKEL 23: Financieel beheer

– Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. geeft volmacht aan de dagelijks bestuurders om als  volmachthouders lopende zaken af te handelen, mits verslag en goedkeuring van werking op eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan.

– Binnen het systeem van thuisbankieren kan een gevolmachtigd bestuurder eigenhandig handelen. Hij laat echter onmiddellijk de print van bewerking door een tweede bestuurder dagtekenen en archiveert de stukken.

– Kasgelden dienen beperkt gehouden. Onmiddellijke overdracht naar de zichtrekening bij de door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. gekozen bankinstelling is de regel.

– De leden van het Bestuursorgaan die opdrachten van financiële aard vervullen brengen hiervan maandelijks verslag uit op de vergadering van het Bestuursorgaan.

– Een lid van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. of in dienst genomen personeel dat vrijwillig of gedwongen uit het ambt wordt ontzet, verliest onmiddellijk elke machtiging om namens A.Vi.Bo. financiële zaken te behandelen. Hij of zij blijft echter verantwoordelijk voor daden verricht gedurende de ambtstermijn tot ontlasting door de Algemene Vergadering.

– Per kwartaal wordt op de vergadering van het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. een financieel verslag voorgelegd en worden boekhoudkundige verrichtingen beoordeeld. Bij die gelegenheid wordt het kasboek gecontroleerd en afgetekend.

 

ARTIKEL 24:

Alle rechtsgedingen als verweerder of klager worden gevoerd door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. in naam van de federatie.

 

ARTIKEL 25:

Alle akten en beslissingen waardoor de federatie verplichtingen aangaat of ontvangt moeten worden getekend door de voorzitter van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..

 

ARTIKEL 26:

Elk jaar, op 31 december, en voor het eerst op 31 december 1950, worden rekeningen afgesloten en begroting opgemaakt voor het volgende jaar. Beide worden onderworpen aan beoordeling door de Algemene Vergadering.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

 

ARTIKEL 27:

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

In geval van vroegtijdige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering de vereffenaars en maakt na vereffening van de schulden het batig saldo over aan een vinkeniers- of ornithologische federatie die zelfde doelstellingen nastreeft als het huidig maatschappelijk doel A.Vi.Bo..

 

ARTIKEL 28:

Ontbinding en wetgeving van de vereniging worden geregeld door de betreffende artikelen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

ARTIKEL 29:

Alle gevallen niet voorzien door deze statuten worden geregeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.