Statuten A.Vi.Bo. vzw

Gecoördineerde tekst van de statuten van de
Koninklijke Nationale Federatie
Algemene Vinkeniersbond vzw, afgekort: “A.Vi.Bo. vzw”
Schardauw 1, bus 1, 8520 KUURNE

Ondernemingsnummer: 0.413.132.797

Ten jare negentienhonderdvijftig, de 19e maart, werd tussen ondergetekenden
– Verstraete Florimond, cichoreifabrikant, Hoogstraat 69, Rumbeke
– Deschodt Gabriël, handelaar, Ooststraat, Veurne
– Boone Joseph, pasteibakker, Noordstraat 23, Kortrijk
– Tanghe August, drukker, Hoogstraat 182, Rumbeke
– Deboo Ivo, pasteibakker, Rijselsestraat 121, Menen
– Himpe Gustaaf, handelaar, Boulezlaan, Waregem
– Vandekerckhove Leon, meubelmaker, Nieuwstraat, Ingelmunster
– Jacques Jerome, wagenmaker, Couthoflaan, Proven
– Van Oost Roger, bediende, Hoogstraat, Rumbeke
– Musschoot Alberic, handelaar, Gistelsteenweg 325, St.-Andries, Brugge
– Vanderbrugghen Richard, fabriekswerker, Gentse Steenweg, Beveren-Leie
– De Taeye Alfons, wever, Bruggesteenweg 131, Eeklo
– Verstraete Maurice, handschoensnijder, De Smetstraat 139, Gent
– Calleeuw Henri, fabriekswerker, Kuilputstraat, Zedelgem
– Maes Alfons, schilder, Kapellestraat 2, Boezinge
– Demasure Georges, plakker, Oostrozebekestraat, Lendelede
– Cosyns Alfons, veehandelaar-slachter, Kruishoutem
– Bouckhout Gerard, kleermaker, Meulebekestraat, Pittem
– Alliet Emile, verzekeraar, Stadenstraat 70, Roeselare
– Reynaert Arsène, landbouwer, Edewalle-Handzame
– Merlier Alois, wever, Kortrijksteenweg, Sint-Eloois-Vijve
– Vercamer Octaaf, vlasbewerker, Pijkstraat, Waregem
– Pattyn Gerard, wever, Lottegatstraat, Zonnebeke
allen van Belgische nationaliteit, overeengekomen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, een vereniging zonder winstoogmerk te stichten, buiten elke politieke bedrijvigheid:

ARTIKEL 1:
De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is “Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond ” afgekort: A.Vi.Bo.. Ze heeft haar maatschappelijke zetel op het Algemeen Secretariaat, zijnde Schardauw 1, Bus 1, 8520 Kuurne en valt onder het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. De zetel kan te allen tijde bij beslissing van de Algemene Vergadering overgebracht worden naar een ander adres, dit wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van een statutenwijziging, namelijk:
• 2/3 van de effectieve stemgerechtigde leden is aanwezig of vertegenwoordigd
• 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve stemgerechtigde leden moet akkoord gaan.

ARTIKEL 2:
De vereniging heeft tot doel:
a. Zangwedstrijden met en kweek van botvinken aanmoedigen.
b. De belangen van de aangesloten regio’s, gewesten, maatschappijen behartigen en verdedigen.
c. Onder de regio’s, gewesten, maatschappijen en leden een geest van samenwerking en broederlijkheid doen heersen.
d. Onderlinge orde en tucht betrachten.
e. Uitgeven van “Het A.Vi.Bo.-blad”
• als officieel orgaan van de A.Vi.Bo. vzw,
• als kennisgeving van de wedstrijden aan het Agentschap Natuur en Bos. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en voorschriften.
• als informatiebron voor culturele verrijking van vinkeniers en vogelliefhebbers.

“Het A.Vi.Bo.-blad” behandelt alles wat de leden rechtstreeks aanbelangt in verband met:
• houden van botvinken;
• deelname aan zangwedstrijden;
• kweken van botvinken;
• informatie inzake ornithologische actualiteiten;
• informatie en toelichting inzake wetgeving en wetgevende initiatieven in verband met het houden van Europese vogels;
• de dagelijkse werking van de federatie en dit in al zijn geledingen.
f. Organiseren van vormingscursussen voor regionale, gewestelijke en plaatselijke
verantwoordelijken.
g. Organiseren van vormingscursussen voor zangkeurders, met daaraan gekoppeld uitschrijven van examens en toekenning van getuigschriften.
h. Organiseren van voordrachten over vinkenzang.
i. Organiseren van samenkomsten van kwekers van botvinken, dit ter uitwisseling van bevindingen en ter aanmoediging van aspirant-kwekers.

ARTIKEL 3:
De vereniging is gesticht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

ARTIKEL 4:
Het aantal effectieve leden is onbeperkt. Het minimum is bepaald op vier.

ARTIKEL 5: De Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond groepeert:
a. Effectief stemgerechtigde leden:
1) Bij A.Vi.Bo. aangesloten vinkeniersmaatschappijen met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door de persoon – of zijn/haar gevolmachtigde plaatsvervanger – die binnen de onderscheiden vinkeniersmaatschappijen is aangeduid als maatschappelijk gemandateerd gevolmachtigd afgevaardigde.

2) Door de Algemene Vergadering van A.Vi.Bo. erkende toegetreden vinkeniersmaatschappijen, vertegenwoordigd door de persoon – of zijn/haar gevolmachtigde plaatsvervanger – die binnen de onderscheiden vinkeniersmaatschappijen is aangeduid als maatschappelijk gemandateerd afgevaardigde.

3) Door de Algemene Vergadering van A.Vi.Bo. erkende toegetreden regio’s, vertegenwoordigd door de persoon die binnen de A.Vi.Bo. is aangeduid als regionaal gemandateerd afgevaardigde (regionaal coördinator of zijn/haar gevolmachtigde plaatsvervanger).

4) Door de Algemene Vergadering van A.Vi.Bo. erkende toegetreden gewesten, vertegenwoordigd door de persoon die binnen de A.Vi.Bo. is aangeduid als gewestelijk gemandateerd afgevaardigde (gewestleider of zijn/haar gevolmachtigde plaatsvervanger).

b. Toegetreden leden:
1) Ereleden:
personen of burgerlijke vennootschappen die, als dank voor bewezen diensten op voordracht van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Nationale Federatie A.Vi.Bo., uitgeroepen worden tot erelid van de vereniging. Deze beslissing dient gepubliceerd te worden in “Het A.Vi.Bo.-blad”.

2) Meewerkende ereleden
bovenvermelde ereleden die actieve ondersteuning blijven bieden aan de werking van de federatie. Deze leden worden op eenvoudige vraag uitgenodigd op de onderscheiden vergaderingen, dit met adviserende stem.

ARTIKEL 6: Weigering, ontslag en schorsing van effectieve leden.
De Algemene Vergadering van de A.Vi.Bo. kan steeds aanvraag tot aansluiting van een effectief lid weigeren. Zij dient deze weigering niet te motiveren. Tegen deze weigering is geen verhaal mogelijk.
Ieder effectief lid dient de ondertekende aansluitingsverklaring af te leveren en de bijdrage voor aansluiting te betalen binnen de voorziene termijn. Bij het in gebreke blijven aan voormelde vereisten, wordt het effectief lid als ontslagnemend beschouwd.
Tegen ieder effectief lid kan schorsing voorlopig worden uitgesproken door de Raad van Bestuur van de A.Vi.Bo.. Deze schorsing moet worden bekrachtigd door de eerstvolgende Algemene Vergadering.

ARTIKEL 7: Toetreding en vrijwillig ontslag van effectieve leden.
Alle vinkeniersverenigingen en ornithologische groeperingen, hetzij toegetreden feitelijke verenigingen, hetzij burgerlijke vennootschappen:
– geleid door een bestuur of Raad van Bestuur van minstens vijf personen;
– die zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigd
afgevaardigde;
– die hun jaarlijks herzienbare bijdrage betalen via de gevolmachtigde afgevaardigde;
– die verklaren mee te werken met de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. om het statutaire doel te
bereiken, door jaarlijkse ondertekening van de aansluitingsverklaring door de
gevolmachtigde afgevaardigde, waardoor deze zich sterk maakt dat de maatschappij,
waarvoor hij optreedt, zich onderwerpt aan beslissingen van de Algemene Vergadering
en Raad van Bestuur A.Vi.Bo., gepubliceerd in het officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad”.
worden opgenomen in het maatschappijbestand van A.Vi.Bo..
Zij verbinden zich er bijgevolg toe:
– te spelen onder bescherming van en volgens de reglementen A.Vi.Bo.;
– beschikkingen vermeld in het Soortenbesluit te bewaken en nodige formaliteiten
daartoe via A.Vi.Bo. te laten vervullen ;
– de geschillen tussen hun aangesloten leden, of tussen bestuur en hun aangesloten leden
of leden van andere toegetreden maatschappijen, of tussen bestuur en andere toegetreden
maatschappijen, of tussen henzelf en hun gewest, een ander gewest of een regio, te
beslechten of te laten beslechten volgens schikkingen van A.Vi.Bo vzw.
De vereniging van wie de gevolmachtigd afgevaardigde ontslagnemend is of die als effectief lid van A.Vi.Bo. wordt geschorst of geschrapt, verliest vanaf dit ontslag, deze schorsing of schrapping, alle voormelde rechten.
Een effectief lid dat wenst uit te treden uit A.Vi.Bo. dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 8: Bestuur en structuur
We onderscheiden: Algemene Vergadering – Algemene Raad – Coördinatorenoverleg – Officiële Zangkeurraad – Vriendenkring – Bondsraad – Gewestelijke Ereraad – Gewestbestuur – Raad van Bestuur – Beroepscommissie.

ARTIKEL 9: De Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is het beslissingsorgaan, waarin ieder effectief lid zetelt. Deze vergadering is wettelijk bevoegd om:
– statuten te wijzigen;
– bestuurders te benoemen of af te zetten;
– begrotingen en rekeningen goed te keuren;
– kwijting te verlenen aan bestuurders;
– de vereniging te ontbinden;
– commissarissen-bedrijfsrevisoren te benoemen en af te zetten evenals hun bezoldiging
te bepalen;
– betrokken commissarissen-bedrijfsrevisoren kwijting te verlenen;
– de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk om te zetten;
– effectieve leden uit te sluiten
– te beslissen in alle gevallen waarin statuten dat vereisen.

ARTIKEL 10: De Algemene Raad
Voorzitters van regio’s (coördinatoren) en gewestbesturen (gewestleiders) vormen onderling de Algemene Raad wanneer ze door de Raad van Bestuur in vergadering zijn samengeroepen. Deze vergadering is adviserend orgaan voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 11: De Officiële Zangkeurraad
Deze wordt gevormd door officiële zangkeurders, voorkomend op de actuele ledenlijst van de Officiële Zangkeurraad en dragers van een geldig getuigschrift van officieel zangkeurder. Deze groepering heeft tot opdracht te waken over stipte toepassing van het zangreglement en is in vergadering bevoegd om bij meerderheid (helft + 1) van aanwezigen voorstellen en adviezen tot aanpassing van het zangreglement en reglement zangkeuring te formuleren, aan de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 12: De Gewestelijke Ereraad
Gewestbesturen dienen een ereraad samen te stellen. Deze ereraad krijgt als opdracht de bedoeling van de stichters, vermeld onder artikel 2, littera c en d, te bewerkstelligen en in eerste aanleg uitspraak te doen over geschillen die op basis van statuten en reglementen tot hun bevoegdheid behoren. Gedaagde en aanklager kunnen beroep aantekenen tegen uitspraak van de Gewestelijke Ereraad bij de voorzitter van de Beroepscommissie.

ARTIKEL 13: De Beroepscommissie
De Raad van Bestuur van A.Vi.Bo. stelt een Beroepscommissie samen, bestaande uit drie zetelende leden en twee plaatsvervangers. Voorzitter is een gediplomeerd jurist; bijzitters zijn vinkeniers die niet betrokken waren bij de door de Beroepscommissie behandelde feiten en geen lid zijn van organen, die de zaak reeds behandelden. De Beroepscommissie doet in laatste aanleg uitspraak over:
a. beroepen tegen beslissingen van de Gewestelijke Ereraden en de Bondsraad;
b. betwistingen die volgens statuten en reglementen tot bevoegdheid van de Beroepscommissie behoren.
In gevallen vermeld onder b. is klacht bij de Beroepscommissie slechts ontvankelijk nadat een verzoeningspoging voor de Raad van Bestuur (zie artikel 18) vruchteloos is gebleven. Bij deze verzoeningspoging kan de Raad van Bestuur geen sanctie opleggen.

Beslissingen van de Beroepscommissie zijn definitief en zonder verhaal, op voorwaarde dat zij niet door de volgende Algemene Vergadering worden verworpen met 3/4 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

ARTIKEL 14: De Bondsraad
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo. stelt een onafhankelijke Bondsraad samen, bestaande uit drie actieve vinkeniers, beslagen met een ruime staat van dienst in de geledingen van de A.Vi.Bo., doch in geen geval behorend tot het gewest van aangeklaagde of klager, om onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen. De Bondsraad is bevoegd tuchtrechtelijke maatregelen uit te vaardigen in die zaken:
• waar de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. zich namens de Federatie benadeeld voelt door handelingen en/of uitlatingen van een aangesloten spelend lid, een effectief lid of zijn gevolmachtigde die een inbreuk zijn op het imago en de doelstellingen van de A.Vi.Bo..
• waar Statuten en Reglementen Inwendige Orde de tussenkomst van de Gewestelijke Ereraad uitsluiten, daar betrokkenen een officiële functie (gevolmachtigd afgevaardigde, gewestleider, coördinator, officieel zangkeurder, leden van de Raad van Bestuur,…) binnen de federatie bekleden.

Onderzoekdaden voor de Bondsraad voorafgaand aan het beslechten van een geschil of overtreding, geschieden door de rapporteur die (onafhankelijk van klager en beklaagde) een objectieve neerslag van feiten voorlegt aan de Bondsraad. De Raad van Bestuur A.Vi.Bo. duidt de rapporteur aan.
Gedaagde en aanklager kunnen beroep aantekenen tegen een uitspraak van de Bondsraad bij de voorzitter van de Beroepscommissie volgens vooraf bepaalde modaliteiten.

ARTIKEL 15: De regiocoördinator
De gewesten worden volgens beslissing van de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. ingedeeld in welbepaalde regio’s.
De regiocoördinatoren ondersteunen de gewestelijke werking door:
– geven van advies aan de Raad van Bestuur over werking van de federatie;
– superviseren op correct verloop van zangwedstrijden binnen hun gewesten;
– in overleg met gewestleiders een Gewestelijke Ereraad samen te stellen wanneer een gewest in de onmogelijkheid verkeert deze te laten zetelen;
– in overleg met gewestleiders een Gewestelijke Zangcommissie samen te stellen wanneer een gewest in de onmogelijkheid verkeert deze te laten werken;
– het toezicht houden op het financieel beheer van gewesten binnen hun regio;
– de schakel te vormen tussen aangesloten maatschappijen, gewesten, regio’s en Raad van Bestuur.

ARTIKEL 16: Het Gewestbestuur
Effectieve leden (maatschappijen) worden volgens beslissing van de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. ingedeeld in welbepaalde gewesten (zie reglement inwendige orde).
Gewestbesturen:
– geven advies aan de Raad van Bestuur over de indeling van de gewesten;
– regelen binnen hun gewest zangwedstrijden;
– houden toezicht op het financieel beheer van de maatschappijen uit hun gewest;
– bevorderen de vinkensport in het algemeen;
– vormen de schakel tussen aangesloten maatschappijen, regio en Raad van Bestuur.

ARTIKEL 17: De Raad van Bestuur
Uitvoeringsorgaan dat bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden.
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo. vzw wordt gemandateerd door de Algemene Vergadering voor een termijn van zes jaar uit voorgestelde kandidaten, bij de helft te herkiezen om de drie jaar, doch altijd afzetbaar wegens gegronde redenen door de Algemene Vergadering.
Nieuwe kandidaten:
– handelden en handelen onvoorwaardelijk naar artikel 2 van de Statuten;
– hielden en houden zich strikt aan de artikelen vervat in het Soortenbesluit;
– hebben geen sancties opgelopen binnen de federatie A.Vi.Bo..
Elke bestuurder kan zijn of haar vrijwillig ontslag indienen via aangetekend schrijven aan de voorzitter.

ARTIKEL 18: De bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur A.Vi.Bo.:
1. bewaakt voorwaarden waaraan kandidaten voor de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. dienen te voldoen;
2. duidt het Dagelijks Bestuur aan, bestaande uit een voorzitter en twee ondervoorzitters;
3. werft het nodige personeel aan om alle taken en diensten van de vereniging te kunnen vervullen;
4. leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke buitengerechtelijke en gerechtelijke akte (de Raad van Bestuur kan onder haar verantwoordelijkheid een deel van haar bevoegdheden overdragen aan één of meerdere leden);
5. legt jaarlijks rekeningen van verlopen dienstjaar en begroting voor volgend dienstjaar aan beoordeling van de Algemene Vergadering voor;
6. doet het nodige en mogelijke om het maatschappelijk doel te bereiken;
7. beslist, bij betwisting, over de vestiging van lokalen en bijlokalen;
8. deelt de maatschappijen in, in vast omschreven gewesten;
9. deelt de gewesten in, in regio’s;
10. beslist over voorlopige schorsing van effectieve leden, zoals omschreven in artikel 6 van de Statuten;
11. stelt Bondsraad en Beroepscommissie samen;
12. zorgt voor publicatie in het officieel orgaan, ”Het A.Vi.Bo.-blad” van uitspraken van Gewestelijke Ereraad, Bondsraad en Beroepscommissie en beveelt op die wijze de uitvoering van voormelde uitspraken;
13. zorgt voor eenvormigheid in werk- en speelwijze bij alle effectieve leden;
14. richt, telkens als nodig, zangcursussen in tot vormen van Officiële Zangkeurders. Neemt examens af en levert getuigschriften af;
15. houdt toezicht op werking van de Officiële Zangkeurraad ; beslist over de inrichting van voordrachten over ontleding van de zang en bepaalt de plaatsen waar deze worden gegeven;
16. bekrachtigt voorstellen en adviezen van de Officiële Zangkeurraad die verbetering aanbrengen aan het zangreglement en reglement zangkeuring;
17. houdt toezicht op werking van gewest- en regiobesturen en hun financieel beheer;
18. houdt toezicht op werking van maatschappijbesturen en hun financieel beheer;
19. treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen gewest- en regiobesturen;
20. organiseert hoorzittingen en onderneemt verzoeningspogingen;
21. verwijst betrokken besturen naar de Bondsraad indien bemiddeling mislukt;
22. is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de federatie;
23. bepaalt de jaarlijkse bijdrage:
• van aangesloten vinkeniersmaatschappijen die maximaal 50 € bedraagt;
• van erkende toegetreden vinkeniersmaatschappijen die maximaal 50 € bedraagt;
• van erkende toegetreden regio’s die maximaal 50 € bedraagt;
• van erkende toegetreden gewesten die maximaal 50 € bedraagt;
• van lokaalhouders en houders van bijlokalen;
• van individuele leden aan de federatie;
• voor zettingsformulieren;
• voor administratieve kosten;
• van borgsommen;
• van bondslidkaarten met verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid;
• voor abonnement op “Het A.Vi.Bo.-blad”.
24. bezorgt nodige drukwerken aan effectieve leden via regio en/of gewest ;
25. ijvert voor betere wetten voor de vinkeniers;
26. onderhoudt de nuttige betrekkingen met de ter zake bevoegde Ministeriële diensten;
27. duidt een delegatie aan voor de Ornithologische Commissie ingesteld bij de ter zake bevoegde Ministeriële diensten;
28. verstrekt nuttige inlichtingen in verband met houden van Europese vogels;
29. staat in voor bedeling onder haar vinkeniers van ringen en administratieve documenten, bij wet of decreet voorzien voor houders van botvinken;
30. is verantwoordelijk voor uitgave, redactie en abonnementsdienst van het officieel orgaan, “Het A.Vi.Bo.-blad”;
31. is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door wet of Statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen.

ARTIKEL 19: Het Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en de twee ondervoorzitters van de federatie en wordt in eigen kring aangesteld door de Raad van Bestuur van de A.Vi.Bo.. Het Dagelijks Bestuur wordt driejaarlijks aangeduid in de schoot van de Raad van Bestuur, dit na de voorziene verkiezingen en samenstelling van de Raad van Bestuur, op de Algemene Vergadering. Het Dagelijks Bestuur handelt volgens voorzieningen van onderhavige statuten en heeft volgende opdrachten:
a. de geplande vergaderingen, indien gewenst, voorbereiden;
b. alle wettelijke voorschriften opvolgen en hiervan verslag uitbrengen;
c. stuurgroepen, wanneer zij er deel van uitmaken, voorzitten;
d. in eerste instantie de medeondertekenaars zijn van de financiële verrichtingen;
e. vergaderen in onderling overleg onder leiding van de voorzitter van de vzw.
De dagelijks bestuurders kunnen overgaan tot vrijwillige ambtsbeëindiging mits een
gemotiveerd schrijven gericht aan de Raad van Bestuur van de A.Vi.Bo..
Een dagelijks bestuurder kan uit zijn functie worden ontheven en/of worden afgezet door de
Algemene Vergadering.
Herschikking van het Dagelijks Bestuur binnen de Raad van Bestuur kan echter na stemming per eenvoudige meerderheid binnen de Raad van Bestuur en dit na agendering.

ARTIKEL 20: Vergaderingen
a. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering komt samen:
– minimaal eens per jaar en dit in de maand maart;
– wanneer ten minste één vijfde van de effectief stemgerechtigde leden hierom vraagt;
– in andere gevallen op beslissing van de Raad van Bestuur
De voorzitter Raad van Bestuur, die eveneens het voorzitterschap op deze vergadering waarneemt, plaatst uitnodiging en dagorde minstens tien dagen vóór deze vergadering in het officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad”.
Ieder effectief lid heeft het recht en bovendien de morele plicht zich op deze vergadering te laten vertegenwoordigen door de bij de jaarlijkse aansluiting vermelde gevolmachtigd afgevaardigde of diens gevolmachtigd plaatsvervanger.

b. Coördinatorenoverleg
Dit adviserend overlegmoment met coördinatoren, meewerkende ereleden en leden Raad van Bestuur vindt plaats:
– in februari als voorbereiding op de Algemene Vergadering;
– in september als voorbereiding op de Algemene Raad;
– in andere gevallen op beslissing van de Raad van Bestuur.

c. Algemene Raad
De vergadering Algemene Raad als adviserende bijeenkomst van gewestleiders en coördinatoren komt samen na beslissing van de Raad van Bestuur of op aanvraag van een vijfde van de leden van de Algemene Raad. De bekendmaking wordt gedaan door de voorzitter van de Raad van Bestuur, die ook het voorzitterschap waarneemt van de Algemene Raad, door het plaatsen van uitnodiging en dagorde minstens tien dagen op voorhand in het officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad”.

d. Vergadering van de Officiële Zangkeurraad
Volgens bepalingen van reglementen inwendige orde A.Vi.Bo.

e. Vergadering van de Vriendenkring
Volgens bepalingen van reglementen inwendige orde A.Vi.Bo.

f. Gewestelijke Ereraad
Volgens bepalingen van reglementen inwendige orde A.Vi.Bo.

g. Gewestbestuur
Volgens bepalingen van reglementen inwendige orde A.Vi.Bo.

h. Raad van Bestuur
Wordt na eenvoudige oproeping door de voorzitter elke maand samengeroepen via het officieel orgaan, “Het A.Vi.Bo.-blad”, en telkens de Raad van Bestuur dit nuttig of nodig acht.

i. Bondsraad
Volgens de bepalingen binnen artikel 14 van de Statuten van de A.Vi.Bo.

j. Beroepscommissie
Telkens na oproeping door de voorzitter van de Beroepscommissie.

Algemene Vergadering, Gewestelijke Ereraad, Gewestbestuur, Raad van Bestuur A.Vi.Bo., Bondsraad en Beroepscommissie nemen geldige beslissingen, elk in hun functie, bij meerderheid (helft + 1) van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, behalve in gevallen waarin statuten, wet en/of reglementering het anders voorzien.

In afwijking van deze bepaling moet voor wijziging van statuten, uitsluiten van een effectief lid of vroegtijdige ontbinding van de vzw, nota worden genomen van speciale bepalingen dienaangaande verschenen in artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 .

Adviezen en richtlijnen verstrekt door Coördinatorenoverleg, Algemene Raad, Officiële Zangkeurraad en Vergadering van de Vriendenkring worden slechts bindend voor maatschappijen en vinkeniers na bekrachtiging door de Raad van Bestuur en het verschijnen ervan in het officieel orgaan, “Het A.Vi.Bo.-blad”.

ARTIKEL 21:
Alle beslissingen van Algemene Vergadering, Raad van Bestuur A.Vi.Bo., Bondsraad, Beroepscommissie en Gewestelijke Ereraad dienen:
a. digitaal gearchiveerd of ingeschreven in een speciaal register;
b. te verschijnen in het officieel orgaan, “Het A.Vi.Bo.-blad”, ter kennisgeving aan de effectieve leden en hun vinkeniers.
Adviezen van Algemene Raad en Vergadering Officiële Zangkeurraad moeten worden vermeld in het eerstvolgende verslag Raad van Bestuur.
Belanghebbende derden kunnen op eenvoudige schriftelijke vraag gericht aan de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. inzage krijgen in de vermelde besluiten op de zetel van de federatie.

ARTIKEL 22: Verantwoordelijkheid
De Raad van Bestuur treedt op als college.
Leden Raad van Bestuur A.Vi.Bo. zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor beslissingen getroffen in uitvoering van hun ambt. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot uitvoering van het ontvangen mandaat.
De Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo. is bevoegd in laatste aanleg. De eigenaar van een vogel, waarvan zang wordt afgekeurd volgens bestaande reglementen, heeft tegen A.Vi.Bo. noch tegen leden Raad van Bestuur of leden Officiële Zangkeurraad enig verder verhaal of beding.

ARTIKEL 23:
– De Raad van Bestuur A.Vi.Bo. geeft volmacht aan twee volmachthouders om lopende zaken af te handelen:
– Dit is onder meer het geval voor de voorzitter Officiële Zangkeurraad en voor de verantwoordelijke voor Redactie- en Abonnementsdienst van het officieel orgaan, “Het A.Vi.Bo.-blad”.
– Dit is eveneens het geval voor in dienst genomen personeel, dat gemachtigd is lopende zaken van het Dagelijks Bestuur af te handelen en rekeningen in ontvangst te nemen en uit te schrijven.
– Binnen het systeem van thuisbankieren kan gevolmachtigd bestuurder eigenhandig handelen. Hij laat echter onmiddellijk de print van bewerking door een tweede bestuurder dagtekenen en archiveert de stukken.
– Kasgelden dienen beperkt gehouden. Onmiddellijke overdracht naar de zichtrekening bij de door de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. gekozen bankinstelling is de regel.
– De administratief bediende en leden Raad van Bestuur die opdrachten van financiële aard vervullen brengen hiervan maandelijks verslag uit op de vergadering Raad van Bestuur.
– Een lid Raad van Bestuur A.Vi.Bo. of in dienst genomen personeel dat vrijwillig of gedwongen uit het ambt wordt ontzet, verliest onmiddellijk elke machtiging om namens A.Vi.Bo. financiële zaken te behandelen. Hij of zij blijft echter verantwoordelijk voor daden verricht gedurende de ambtstermijn tot ontlasting door de Algemene Vergadering.
– Per kwartaal wordt op de vergadering Raad van Bestuur van de A.Vi.Bo. een financieel verslag voorgelegd en worden boekhoudkundige verrichtingen beoordeeld. Bij die gelegenheid wordt het kasboek gecontroleerd en afgetekend.

ARTIKEL 24:
Alle rechtsgedingen als verweerder of aanklager worden gevoerd door de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. in naam van de federatie.

ARTIKEL 25:
Alle akten en beslissingen waardoor de federatie verplichtingen aangaat of ontvangt moeten worden getekend door de voorzitter Raad van Bestuur A.Vi.Bo..

ARTIKEL 26:
Elk jaar, op 31 december, en voor het eerst op 31 december 1950, worden rekeningen afgesloten en begroting opgemaakt voor het volgende jaar. Beide worden onderworpen aan beoordeling door de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 27:
In geval van vroegtijdige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering de vereffenaars en maakt na vereffening van de schulden het batig saldo over aan een vinkeniers- of ornithologische federatie die zelfde doelstellingen nastreeft als het huidig maatschappelijk doel A.Vi.Bo..

ARTIKEL 28:
Ontbinding en wetgeving van de vereniging worden geregeld door artikelen 18 en 22 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 .

ARTIKEL 29:
Alle gevallen niet voorzien door deze statuten worden geregeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.