Speciale vergadering Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van 28 april 2021

Speciale vergadering Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van 28 april 2021

Speciale vergadering Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van  28 april 2021

Aanwezig via skype-verbinding:

– Dhr. Gino Welvaert, voorzitter

– Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter

– Dhr. Eddy Dejonghe, bestuurder

– Dhr. Gilles Peirs, bestuurder

– Dhr. Dominique Baert, bestuurder

 

A)Corona:

 

 • Zoals reeds talloze keren vermeld laat uw Bestuursorgaan geen kans onbenut om onze hobby bij onze bevriende politici en beleidsmakers in de kijker te zetten. In deze duistere tijden is het een helse karwei om de ontwikkelingen op te volgen en in te spelen op opportuniteiten .

 

 • In dit kader gaat onze immense dank en bijzonder respect uit naar een aantal bevriende politici die steevast voor ons in de bres springen en op geen inspanning kijken om de vinkensport te ondersteunen. Door hun bijzonder grote inzet blijven we zoals steeds vooraan staan bij het bekomen van enige versoepeling in de geldende maatregelen.

 

 • Net als bij eerdere tussenkomsten en met enige trots danken we
  • de heer Alexander De Croo, Premier;
  • de heer Kurt Vanryckeghem, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Waregem en
  • de heer Carl Decaluwé, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

 

 • Onze oprechte dank en bijzondere bewondering gaat tevens uit naar de maatschappijbesturen, de gewestleiders en coördinatoren die op creatieve wijze, met ongelooflijke inzet en zeer secuur de in vorig speelseizoen uitgevaardigde maatregelen uitvoerden en opvolgden.

 

 • Na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad van 23 april 2021 en in overleg met een aantal beleidsmakers tekende uw Bestuursorgaan de voorwaarden waarbinnen zettingen kunnen worden georganiseerd uit. We dienen uiteraard nog te wachten tot het verschijnen van het aangepast Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad die de versoepelingsmaatregelen wettelijk regelt.

 

 • HOU ECHTER VOOR OGEN DAT DE VOORGESTELDE OPSTART VALT OF STAAT MET DE EVOLUTIE IN DE BESMETTINGSCIJFERS EN DE DAARUIT VOORTSPRUITENDE BESLISSINGEN VAN HET OVERLEGCOMITE!!

 

 • Weet immers dat de huidige corona-cijfers niet van die aard zijn om onvervaard “hoera” te roepen!!

 

 • We herhalen bovendien wat we ook vorig speelseizoen steevast communiceerden:
  • het zou van bijzonder weinig burgerschapszin getuigen mochten wij onze vinkeniers niet wijzen op de blijvende risico’s en het steeds aanwezige gevaar op besmetting bij elke verplaatsing en elke ontmoeting ( hoe beperkt ook).
  • we beschouwen het tevens als onze gezamenlijke en dwingende plicht om heel goed voor onszelf en voor elkaar te zorgen!!

 

 • Onderstaand vindt u een geactualiseerde oplijsting van de mogelijkheden en beperkingen na de versoepeling van de maatregelen vanaf zaterdag 08 mei 2021!!
  • Respecteer ALTIJD de onderrichtingen van de gemeentelijke overheid waar uw maatschappij speelt!! Indien gelijkaardige samenkomsten verboden zijn, ga hier dan correct mee om!!
  • Volg de afspraken vervat in een eventueel politiereglement steeds en zoals altijd strikt en stipt op!!
  • De zetting werd vooraf aangekondigd in ons A.Vi.Bo.-blad!! Dit is namelijk een wettelijke vereiste ( Soortenbesluit) en is tevens de waarborg dat de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geactiveerd is voor deze bijeenkomst.

 

Met ingang van 08 mei 2021 worden volgende zaken toegepast ENKEL EN ALLEEN

INDIEN ZETTINGEN (= sportwedstrijden met maximaal 25 deelnemers) WORDEN TOEGELATEN:

 • In deze uitzonderlijke tijden en gezien de beperkingen in deelnemersaantal gelden de aangekondigde vooruit in ons A.Vi.Bo.-blad niet als dusdanig. Het absolute maximum van €75 mag echter nooit overschreden worden. Deelnemers worden bij inschrijving ingelicht rond de concrete invullingen en afwijkingen ten opzichte van de aankondiging.
 • Naturaprijzen blijven zoals eerder aangekondigd VERBODEN!
 • Lokalen en café’s mogen enkel hun buitenterrassen weer openen!!

Hou steeds rekening met de voor hen geldende regels en volg de instructies van de uitbaters stipt op!!

Een aantal lokalen/café’s bezitten geen buitenterras en zullen dan ook niet openen.

 • Het aantal deelnemers is BEPERKT tot 25 per zetting en dit alvast tot en met eind mei 2021!

Indien de evolutie de besmettingscijfers in positieve zin kentert zal de beperking in het deelnemersaantal vanaf 01 juni mogelijk worden versoepeld.

 • De zettingen kunnen onmiddellijk doorgaan als wedstrijden!

Dus vanaf 08 mei worden uitslagen opgemaakt, geproclameerd en doorgestuurd naar het officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad” en dit voor elke zetting.

 • Het staat inrichters vrij alsnog te organiseren onder de noemer van proefzetting mits inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.
 • Het vragen en/of innen van inleggeld, het uitbetalen van vooruit en het schenken van bloemen wordt vanaf 08 mei terug toegelaten mits correcte toepassing van handhygiëne, handontsmetting, het beperken van  manipulaties en vermijden van fysieke contacten.

Deze mogelijkheid houdt geen verplichting in. Het maatschappijbestuur kan hierin autonoom beslissen.

 • Nummers worden – of op de buitenterrassen van het lokaal – of bij het betreden van de reke getrokken en bekend gemaakt. Er worden geen fysieke nummers uitgereikt om onnodig fysiek contact te vermijden.
 • Vermijd samenscholingen zowel voor als na de wedstrijd!

 

Volgende zaken blijven ongewijzigd ten opzichte van de opgelegde maatregelen

gedurende vorig werkjaar:

 • Respecteer STEEDS de regels van social distancing
  • Je houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar!!
  • Het dragen van een mondmasker is VERPLICHT!!
 • Wij dringen er meer dan ooit op aan om tot alvast tot begin juni 2021 zo veel als mogelijk in eigen maatschappij te spelen. Liefhebbers uit eigen maatschappij krijgen dan ook steeds voorrang om deel te nemen.
 • Het gebruik van Zettingsoft wordt ten zeerste aanbevolen om de uniformiteit in de communicatie met de drukkerij te bevorderen.
 • Geen enkel lid dient zich hoe dan ook verplicht te voelen tot deelname!!
 • Er is ALTIJD een verantwoordelijke die de stipte opvolging van deze afspraken in de reke opvolgt!! Ook deze persoon respecteert de regels inzake social distancing en draagt een mondmasker.
 • Om praktische reden kan een maatschappijbestuur (bijvoorbeeld afwezigheid van een buitenterras bij het lokaal) opteren om de inschrijving enkel vooraf per telefoon/ GSM/mail bij de verantwoordelijke van de maatschappij te verrichten!
 • Zettingsoft gebruiken zal ook hier voor uw bestuur de communicatie vergemakkelijken.
 • Een lijst van aanwezige liefhebbers wordt door de secretaris bijgehouden in het kader van contact tracing. Gebruikers van Zettingsoft beschikken altijd over een lijst van de aanwezigen en kunnen op eenvoudige vraag van de overheid toelichting verschaffen.
 • Regels worden klaargelegd door één verantwoordelijk bestuurslid op een veilige en hygiënisch verantwoorde manier. Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!
 • Je zet je vogel en plaatst vervolgens je stoel ter hoogte van de vogel die je tekent. Je houdt altijd voldoende afstand van andere vinkeniers. Je neemt pas plaats wanneer de vogel die je dient te tekenen op de grond staat.
 • Iedere deelnemer blijft één uur (of tot het eventueel vroeger afvlaggen) bij de te tekenen vogel zitten, wat ook zijn prestatie is.
 • Je verlaat op het einde van de zetting ordentelijk en onmiddellijk de reke. Je behoudt bovendien afstand naar andere deelnemers.
 • Wie zich niet houdt aan vermelde onderrichtingen zal worden gesanctioneerd en kan niet langer deelnemen.
 • Toeschouwers worden terecht gewezen en dienen de reke te verlaten.
 • Het verantwoordelijk bestuurslid zorgt voor het ontruimen van de reke op een veilige en verantwoorde manier!!

Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!

 • Ontsmet en reinig de regels nadien met Dettol (lees steeds de bijsluiter voor correct gebruik) en laat ze nadien minstens een aantal uren staan alvorens ze opnieuw te gebruiken.
 • Bescherm steeds jezelf!!

 

Ga steeds stipt en correct om met de opgelegde maatregelen.

Weet dat deze unieke kans onder meer gevolg is van wat wij samen in het verleden hebben gepresteerd en gerealiseerd!!

Blijven samenkomen op een volwassen en constructieve manier biedt ons ongetwijfeld meer perspectieven voor de toekomst!!

 

NEEM NOOIT RISICO’S !!!

UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!

 

——

 

 1. B) Vogelgriep:

 

Tot onze spijt dienen we bovendien melding te maken van het feit dat er vorige week een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 werd vastgesteld bij een handelaar in Waregem (West-Vlaanderen).

Deze besmetting is ontdekt in de tracering van de besmetting bij de hobbyhouder in Silly van vorige week. Deze houder had op de markt een klinisch gezonde, maar besmette eend van de handelaar gekocht.

Bij de handelaar werden de aanwezige dieren onmiddellijk geruimd.

 

 • Maatregelen van kracht in het beschermingsgebied (KB van 5 mei 2008)

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, zijn de maatregelen, die van kracht zijn in het beschermingsgebied (= bufferzone met een straal van 3 km rond de besmettingshaard) , de volgende.

Deze maatregelen komen bovenop de gewone nationale maatregelen beschreven in het document “Maatregelen van toepassing op het hele Belgische grondgebied”; dit document is ter beschikking op de website: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

 1. Alle houders, zowel professioneel als hobby, van pluimvee en andere vogels maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/ ). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.
 2. Het pluimvee en de andere vogels dienen in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden.
 3. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren in het beschermingsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het beschermingsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
 4. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

 

 • Afbakening van het beschermingsgebied Waregem

Het beschermingsgebied Waregem omvat straat(secties) in de gemeenten Deerlijk (8540), Harelbeke (8530), Waregem (8790) en Wielsbeke (8552).

Een inzoombare, gedetailleerde kaart van het onderstaande beschermingsgebied is beschikbaar op de webpagina’s van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

 • Maatregelen van kracht in het toezichtsgebied (KB van 5 mei 2008)

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, zijn de maatregelen, die van kracht zijn in het toezichtsgebied (= bufferzone met een straal van 10 km rond de besmettingshaard) , de volgende:

 1. De professionele houders maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden en sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/).
 2. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het toezichtsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
 3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

 

 • Afbakening van het toezichtsgebied Waregem

Het toezichtsgebied Waregem omvat (delen van) de gemeenten Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Deinze, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Tielt, Waregem, Wielsbeke, Wortegem-Petegem, Zulte en Zwevegem.

Een inzoombare, gedetailleerde kaart van het onderstaande toezichtsgebied is beschikbaar op de webpagina’s van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/ .

 

——

 

De implicaties van de hierboven beschreven beperkingen voor de vele getroffen vinkeniers uit de regio Waregem zijn niet min.

Alle vogelhouders uit het beschermings- en het toezichtsgebied zijn immers gebonden aan strikte beperkingen en mogen onder geen beding hun vogels vervoeren.

Bovendien kunnen in dit gebied hoe dan ook geen wedstrijden doorgaan.

Geldende beperking loopt vermoedelijk tot 23 mei 2021.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Namens het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.

voorzitter, Gino Welvaert

ondervoorzitter,

Marnix Moerman

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}