Verslag Algemene vergadering 14/03/2021

Verslag Algemene vergadering 14/03/2021

Verslag 72ste Algemene Vergadering Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw

 

– Verwelkoming.

 

Geachte heer erevoorzitter,

geachte heren collega’s van het Bestuursorgaan, meewerkende ereleden,

geachte dames en heren afgevaardigden, coördinatoren, gewestleiders, bestuursleden,

geachte vinkeniers,

dames en heren,

beste vrienden,

hartelijk welkom.

 

Het doet waarlijk onwerkelijk aan.

Praten tegen een scherm is geen wezenskenmerk van de echte vinkenier!

Doch nood breekt wet en naar jaarlijkse gewoonte deden wij het onmogelijke om deze inmiddels historische bijeenkomst alsnog te realiseren. Dat ik nu al uitkijk naar de “gewone” ontmoeting in Waregem op zondag 06 maart 2022 is een open deur intrappen.

 

Vandaag, zondag 14 maart 2021, willen we als correcte en rechtgeaarde burgers op deze tweeënenzeventigste Algemene Vergadering immers voldoen aan de wettelijke verplichting inzake werking en organisatie van onze Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw (A.Vi.Bo.).

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 04 april 2019) dat in werking trad op 01 mei 2019 stipuleert onomstotelijk de door de wet opgelegde verplichtingen.

 

In tegenstelling tot onze gebruikelijke werkwijze en dit door verschillende achterliggende omstandigheden gedwongen werd deze vergadering enkel in ons officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad” aangekondigd. Bedoelde  aankondiging is terug te vinden in het verslag van het Bestuursorgaan van 13 februari 2021 (publicatie op 24 februari 2021) en op de voorpagina’s van 03 en 10 maart 2021.

 

Vrienden, eerdere Algemene Vergaderingen verankerden de werking en de evaluatie van het financieel beheer van de federatie onwrikbaar aan de plaatselijke aangesloten maatschappijen, de gewesten en de regio’s.

De stemgerechtigde afgevaardigden, de gewestleiders en de regiocoördinatoren maken samen deel uit van dit hoogste orgaan binnen onze federatie. Op heden zijn er 219 stemgerechtigde leden, zijnde:

 • 10 regiocoördinatoren
 • 30 gewestleiders

Ingevolge de beslissingen inzake de werking van te kleine gewesten van september 2014 werd het gewest Zulte immers ontbonden na het ontslag van hun voorzitter de heer Hubert Christiaens.

 • 179 stemgerechtigde afgevaardigden uit de maatschappijen

Volgende maatschappijen werden ontbonden:

 • De Herrezen Bosvogel uit Zarren,
 • KM De Appelvinkeniers uit Heule,
 • De Grensvink uit Zonnebeke,
 • De Motevink uit Werken,
 • KM De Jonge Zangers uit Wevelgem.

 

De bijeenkomst van deze leden is de Algemene Vergadering en heeft verstrekkende, ja bepalende invloed op de werking en het voortbestaan van de vzw.

Zo is deze Vergadering – zoals ongetwijfeld inmiddels genoegzaam bekend – bevoegd statuten te wijzigen, bestuurders te benoemen of af te zetten, financieel verslag en begroting te beoordelen, kwijting te verlenen aan bestuurders, de vereniging te ontbinden, effectieve leden uit te sluiten en beslissingen te nemen als statuten dat vereisen.

 

Geachte vergadering,

Ten gevolge van de huidige beperkende maatregelen inzake fysieke bijeenkomsten enerzijds en anderzijds de mogelijkheden die de wetgever ons in de Wet van 20 december 2020 verstrekt, besliste Uw Bestuursorgaan deze bijeenkomst en de stemming alsnog te organiseren. Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te verschaffen om deel te nemen, opteerden we voor een online gebeuren.

 

Na enig denkwerk en tal van overwegingen werd inderdaad resoluut gekozen om de digitale piste te bewandelen. Dankzij de steun en de ervaring van de collega’s van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (KBOF) onder de kundige leiding van hun voorzitter, de heer Jaak Aerts, kregen wij inzage in werking en uitrol van de wettelijk voorziene stemverrichtingen.

 

De heer Wesley Knuts werd bereid gevonden om voor onze federatie de anonieme stemverrichting uit te werken. Gezien zijn ruime ervaring bij onze goede vrienden kon hij ons het feilloze en vooral veilige verloop van de anonieme stemverrichting waarborgen.

Weet dat niemand buiten de stemgerechtigde zelf zicht heeft op het stemgedrag van deze of gene maatschappij, gewest of regio. Daarmee wordt meteen ook elke betrokkenheid van het Bestuursorgaan bij deze belangrijke beoordeling uitgesloten.

 

Alle stemgerechtigde leden of hun gevolmachtigden ontvingen op donderdag 11 maart 2021 om 18 uur een uitnodiging tot de stemming toegezonden. In deze uitnodiging werd meteen de unieke en éénmalig te gebruiken link tot de stembrief toegevoegd.

Enkele minuten later werd de stemming officieel geopend en konden onze stemgerechtigde leden hun stem uitbrengen.

 

Naar jaarlijkse gewoonte werden twee vragen aan hen voorgelegd:

1/ Goedkeuring van de jaarrekening en de eindbalans van het boekjaar 2020

2/ Goedkeuring van de begroting voor 2021

De jaarrekening en de eindbalans van het boekjaar 2020 en de begroting 2021 werden integraal afgedrukt in ons officieel orgaan ‘Het A.Vi.Bo.-blad’ van 20 januari 2021.

 

Na het uitbrengen van hun stem ontvingen ze per mail de bevestiging van hun deelname en de schriftelijke weerslag van de door hen uitgebrachte stem.

Het maximaal aantal uit te brengen stemmen bedraagt op basis van eerdere toelichting:

 • aangesloten maatschappijen
 • gewestleiders
 • coördinatoren

219

 

Op zaterdag 13 maart 2021 om 14 uur werd de stemming afgesloten en werd elke deelnemer terstond op de hoogte gebracht van het uiteindelijke eindresultaat van de stemming.

In het verder verloop van deze bijeenkomst wordt hier uiteraard dieper op ingegaan.

 

———-

 

– Overzicht der genomen administratieve beslissingen en mededelingen van het jaar 2020.

Geachte vergadering,

Waarde vrienden,

 

Waar we op zondag 08 maart 2020 bij vorige ontmoeting in Waregem onrustwekkende berichten kregen rond toenemende besmettingscijfers in onze contreien kon niemand op dat ogenblik bevatten welke weerslag deze uitbraak zou hebben op ons uiteindelijk functioneren tijdens voorbije werkjaar.

 

Enkele dagen na onze heuglijke ontmoeting riep de WHO de Covid-19-besmetting uit tot pandemie. De oplopende besmettingen, de toenemende ziekenhuisopnames en de jammerlijke dagelijkse oplopende dodentol zette ieder weldenkend burger onmiddellijk met beide voeten op de aarde.

 

Uw Bestuursorgaan zoals steeds sterk begaan met de gezondheid en het welzijn van al onze liefhebbers en sympathisanten reageerde onmiddellijk resoluut en de herdenkingsmis voor onze overleden vrienden-vinkeniers van 21 maart 2020 werd in overleg met de organiserende maatschappij “De Sint-Elooisvink” uit Wingene onverwijld geannuleerd.

 

Op 18 maart 2020 ging ons landje in lockdown.

Alle niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingen werden op slag verboden.

Aan de vooravond van het speelseizoen voorwaar een zware klap om te verwerken.

Enige relativering is hier echter meer dan op zijn plaats.

Het gruwelijke leed dat het wild om zich heen slaand virus veroorzaakte was en blijft vele malen groter en erger dan het gemis aan onze prijskampen. Vele families werden bijzonder zwaar getroffen en ervaren op vandaag nog steeds het gemis van een dierbare, slachtoffer van deze ongekende crisis in de recente geschiedenis.

Mensen die overleefden blijven in vele gevallen lange tijd restletsels over te houden aan het doormaken van de ziekte.

 

Het gros van onze vinkenierspopulatie behoort – zoals genoegzaam bekend – tot de zogenaamde risicogroep. Aandachtig toehoorder begrijpt onmiddellijk de terughoudendheid van uw Bestuursorgaan bij het omgaan met deze crisis.

Uiterst voorzichtig en bedachtzaam volgden wij de evolutie op de voet met maar één doel voor ogen: “Op later tijdstip terug SAMEN genieten van onze wondermooie hobby!”

 

De als het ware “visionaire” beslissingen uit het verleden van onder meer onze huidige erevoorzitter, de heer Noël Vlaminck, om onverdroten te investeren in de weg van de digitale informatie uitwisseling kende een onverhoopte uitwas.

Het Bestuursorgaan lastte in overeenstemming met de onderrichtingen uit de Nationale Veiligheidsraad alle fysieke bijeenkomsten af en vergadert sedert half maart steevast via video-conferentie. In dezelfde lijn werd ons secretariaat voor onbepaalde tijd voor het publiek gesloten.

 

Anderzijds en met in ons achterhoofd onze eerder moeilijke communicatie bij uitbraken van vogelgriep en meer recentelijk de pseudo-vogelpest, zetten wij ons beste beentje voor om besturen en vinkeniers snel en accuraat op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen.

Naast ons officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad” werden onze facebookpagina, onze website www.avibo.be , “Het Vinkenbelletje” en Avibo-Admin een vaste rol toegemeten in onze communicatie met de achterban. Bovendien ontvingen coördinatoren en gewestleiders via een persoonlijke mail zo goed als onmiddellijk een update van de genomen beslissingen en de te ondernemen acties.

 

In de coulissen hield uw Bestuursorgaan intussen onze vraag (naar veilig hervatten van onze wedstrijden) levend bij de beleidsmakers.

 

U begrijpt onze vreugde toen wij op 14 mei het nieuws mochten aankondigen dat wij vanaf 18 mei 2020 -zij het in beperkte en afgeslankte vorm- proefzettingen mochten organiseren.

Het correct en stipt opvolgen van de beperkende veiligheidsmaatregelen zorgde er op korte termijn voor dat wij vanaf 08 juni met de uitdrukkelijke goedkeuring van onze beleidsmakers konden overgaan tot een enigszins normaal wedstrijdverloop, zij het met een beperkt deelnemersaantal.

Dat wij – mede door ons voortdurend lobbywerk – er enkele dagen later in slaagden om de beperkingen op het deelnemersaantal ongedaan te maken, was onverhoopt en bijzonder goed nieuws.

 

De beslissing om eind juli het speelseizoen vroegtijdig af te blazen, was eens te meer het rechtstreeks gevolg van weinig opbeurende cijfers en heropflakkerende besmettingshaarden. Aan de einder waren toen reeds duidelijk de contouren merkbaar van wat enkele maanden later genoegzaam “de tweede golf” werd genoemd.

 

De nieuwe bijwijlen exponentiële toename van besmettingen, ziekenhuisopnames en sterftegevallen dwong ons eens te meer tot verregaande en vaak ingrijpende beslissingen. Alle winteractiviteiten werden vrij snel doch noodgedwongen geannuleerd tot en met 31 maart 2021.

 

Laat het vooral duidelijk zijn :”Uw Bestuursorgaan wou, wil en zal ook in de toekomst al te grote risico’s vermijden! Wij zijn er immers voor alle vinkeniers!”.

 

Dat we het voorbije jaar alsnog zonder al te veel kleerscheuren doorkwamen was voor alle duidelijkheid de verdienste van bijzonder veel mensen met een groot hart voor onze liefhebbers en de vinkensport.

 

Laten we in deze vooral niet vergeten hoe bevoorrecht wij als vinkeniers waren!

Onze vinkeniers mochten onder de goedkeurende blikken van de overheid en mits het strikt opvolgen van een aantal maatregelen globaal gezien uiteindelijk meer dan vele andere sport- of culturele verenigingen.

 

Een nederig woord van dank voor die mensen die het aandurfden blijvend hun nek uit te steken is hier dan ook zonder meer op zijn plaats.

 

 • De heer Alexander De Croo: huidig premier, die als vicepremier onze zaak bleef opvolgen. Bijzondere dank voor zijn blijvende steun en engagement voor de vinkensport en A.Vi.Bo.;
 • De heer Herman De Croo -minister van Staat en houder van talloze eretitels – die voor het eerst in vele, vele jaren op de eerste zondag van maart niet aanwezig diende te zijn in Waregem doch ons steevast zijn volle steun betuigt en een warm hart blijft toedragen;
 • De heer Carl Decaluwé: provinciegouverneur van West-Vlaanderen die als eminent voorvechter van de vinkensport binnen zijn huidig mandaat het onmogelijke deed om onze liefhebbers zo veel als mogelijk gelegenheid te bieden hun hobby uit te oefenen;
 • De heer Kurt Vanryckeghem: Vlaams Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Waregem, die zich waarlijk “smeet” voor de vinkeniers en er mede dankzij zijn uitgebreid netwerk in slaagde onze liefhebbers hun geliefkoosde hobby – de vinkensport – alsnog te laten beoefenen;
 • De vele andere politieke mandatarissen die zonder in de absolute spotlight te treden onze hobby een warm hart toedragen en vaak vanuit de coulissen hun broodnodige en bijzonder gewaardeerde steun verlenen;
 • De echte vinkeniers die begrepen waar het om draaide en onmiddellijk en vooral op correcte wijze meestapten in de directieven van het Bestuursorgaan om in de veiligste omstandigheden alsnog te genieten van de reke.
 • De plaatselijke, gewestelijke en regionale besturen binnen onze federatie die gedurende het voorbije jaar voortdurend bewezen uit het juiste hout te zijn gesneden en bijzonder flexibel en creatief waren in het levend houden van onze eeuwenoude hobby;
 • De medewerkende ereleden die uw Bestuursorgaan het voorbije tumultueuze jaar door dik en dun bleven steunen en ons met raad en daad bijstonden;
 • De mensen van de drukkerij Dejonghe die het onmogelijke deden om de vaak vreemde bochten qua wijzigende regelgeving te respecteren en ons vervolgens – spijts ontbreken van aankondigingen, uitslagen en ander Gildeleven en mede dankzij de onverdroten steun van een aantal van onze Vriendenkringers – week na week alsnog een welgevuld en gevarieerd blad voorschotelden;
 • De organisatoren van de grote kampioenschappen die in 2020 hun vele voorbereidingen en werkzaamheden hopeloos in het water zagen vallen doch vlot hun engagementen aanhielden voor 2021;
 • De collega’s binnen ons Bestuursorgaan die al te vaak en op de meest onmogelijke momenten dienden te vergaderen en vervolgens bijzonder moeilijke beslissingen dienden te nemen en daardoor een continue en makkelijke schietschijf bleken voor kritiek en ongenoegen vanuit een beperkt aantal negatievelingen;
 • In het bijzonder Marnix die samen met mezelf deze vergadering en de praktische voorwaarden nauwgezet opvolgde zodat we alsnog in de beste omstandigheden konden werken;
 • Linda die vanuit ons zenuwcentrum – dat het secretariaat was en is – rigoureus de ontwikkelingen opvolgde en alles in het werk stelde om iedereen zo goed en zo kwaad mogelijk – maar vooral met respect voor de maatregelen – door deze stormachtige periode te loodsen.

 

Dat 2020 in alle geschiedenisboeken zal opgetekend worden als “coronajaar” is ondertussen wel duidelijk.

Echter in de annalen van de vogelhouderij in Vlaanderen zal 2020 ook om andere redenen worden aangehaald. Er roerde immers heel wat binnen de toch wel besloten wereld van de vogelliefhebbers.

 

De toenemende complexiteit in de regelgeving, het langzaam afkalvend aantal leden en de aanhoudende negatieve beeldvorming in de publieke opinie zetten er de drie grootste erkende vogelfederaties toe aan om samen de problemen en moeilijkheden aan te pakken.

De Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (KBOF), de Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België (KAOB) en onze federatie gingen rond de spreekwoordelijke tafel zitten om elkaars verzuchtingen te aanhoren en vervolgens elkaar met raad en daad bij te staan.

 

De complexiteit van regelgeving op vele totaal verschillende terreinen is op vandaag voor de modale vogelhouder onbeheersbaar. Europese onderrichtingen in combinatie met Federale regelgeving en Vlaamse wetgevende initiatieven maken het kluwen vaak onontwarbaar. Dat wij als vinkeniers op vandaag nog steeds geplaagd worden door maatregelen vanuit het ministerie van Landbouw die gecommuniceerd en opgevolgd worden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen rond onder meer uitbraken van vogelgriep en ander pseudo-vogelpesten is aan geen mens uit te leggen.

 

Zo gingen de federaties onder meer samen het gesprek aan met de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos rond de eerder aangekondigde wijziging van het Ministerieel Besluit inzake de technische normen van de pootringen uit 2011. Zij hebben vervolgens samen de mogelijke obstakels en de te verwachten problemen aangekaart bij onze voogdijminister, mevrouw Demir in de hoop op enig soelaas.

Onze gezamenlijke betrachting is zoals steeds het vrijwaren van de natuur en het beschermen van de rechten van onze vogelhouders.

 

Uit vermelde overlegmomenten is inmiddels een overkoepelende vzw – Nofon (Nationale Ornithologische Federatie / Fédération Ornithologique National) – ontstaan die binnen de statuten een aantal betrachtingen omschrijft. Naast de aangehaalde frontvorming op juridisch vlak zullen we eind december samen een grote tentoonstelling inrichten in Putte. Binnen onze federatie bleken een aantal mensen bereid om mee te werken aan dit nieuwe en vooral vernieuwende initiatief.

 

Samenwerken met mensen zorgt bijwijlen voor een aantal verschuivingen. Wat vandaag in iemands leven loopt als een fluitje van een cent kan morgen door gewijzigde familiale, werk- of gezondheidsomstandigheden plots anders zijn. Onze werking gebaseerd op vrijwilligerswerk dient het totale welzijn van alle geëngageerde medewerkers voor ogen te hebben. Dat we afhankelijk doch tevens bijzonder dankbaar zijn voor de inspanningen die mensen leveren, neemt niet weg dat mensen soms andere opties prefereren.

 

Tot onze grote spijt namen het voorbije werkjaar twee drijvende krachten binnen onze coördinatorenwerking om persoonlijke reden ontslag. Mevrouw Wendy Den Baes en de heer Luc Vervaecke legden hun functie neer. We zijn beide mensen bijzondere dankbaarheid verschuldigd. Hun inspanningen zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan en hebben mee de huidige werking gekleurd.

Na rijp beraad en overleg werden de heren Joeri Haeck en Ignace Vercruysse bereid gevonden deze vacante taak op zich te nemen. We wensen beide heren alvast een verrijkend mandaat toe binnen deze bijzondere kring.

 

Het gewest Zulte werd zoals eerder gemeld – als te klein gewest – ontbonden na het ontslag van een ander monument. De heer Hubert Christiaens, sedert jaar en dag gewestleider van dit gewest, vond zijn tijd gekomen om mede door gezondheidsperikelen een stap terug te zetten. We zijn Hubert bijzonder dankbaar voor de vele jaren van bijzonder grote inzet voor de vinkensport binnen een aantal geledingen van A.Vi.Bo. en zullen deze man bij een volgende gelegenheid uitgebreid hulde brengen.

 

Zoals U ongetwijfeld weet, legt de heer Jan Hollevoet zijn mandaat als ondervoorzitter binnen ons Bestuursorgaan neer. Tijdens onze skype-vergadering van februari namen wij als collega’s binnen het Bestuursorgaan uitgebreid afscheid van Jan als bestuurder en voorzitter van de Officiële Zangkeurraad. De wisselwerking gezin, werk en zijn taken binnen de federatie bleek niet altijd een makkelijke combinatie en Jan opteerde ervoor om na 16 jaar zijn mandaat als bestuurder neer te leggen.

 

Dit terug treden binnen de behoorlijk heftige context van het voorbije werkjaar is geen eenvoudige pil om te slikken doch Jan wil en zal waar nodig op onze eenvoudige vraag de werking verder ondersteunen.

 

Het is A.Vi.Bo.-traditie om mensen met een meer dan behoorlijke staat van verdienste op onze Algemene Vergadering in de bloemetjes te zetten. de omstandigheden laten dit op vandaag niet toe doch uitgesteld is niet verloren en we nemen dit ultieme moment mee naar onze eerstvolgende fysieke vergadering.

 

Het terugtreden van een geacht lid van ons Bestuursorgaan vereist tevens het voorstellen  van de huidige samenstelling van dit orgaan.

Uw Bestuursorgaan bestaat op vandaag uit:

 • De heer Marnix Moerman;
 • De heer Dominique Baert;
 • De heer Eddy Dejonghe;
 • De heer Gilles Peirs;
 • De heer Gino Welvaert.

Het Dagelijks Bestuur wordt vanaf heden waargenomen door de heer Marnix Moerman als ondervoorzitter en de heer Gino Welvaert als voorzitter.

 

Terwijl we ons binnen onze traditionele waarden begeven, haal ik graag ons blijvend engagement aan voor de vzw Care4AYA binnen het UZ-Gent. Deze vrijwilligers verzetten blijvend hemel en aarde om jonge mensen die buiten het werkveld van het Kinderkankerfonds vallen de houvast te bieden in de uitbouw en ontwikkeling van hun verder leven.

Ook voor dergelijke initiatieven was het voorbije jaar geen sinecure. De broodnodige giften die hun werking onderbouwen bleven al te vaak achter en na eenvoudige vraag van het Bestuursorgaan van deze vzw besliste uw Bestuursorgaan om de voorziene schenking die normaliter bij deze gelegenheid wordt gegeven reeds eerder te storten en op vandaag dit bedrag symbolisch te overhandigen.

 

Onze vinkeniers samen schonken zegge en schrijve € 18.000 aan dit lovenswaardig initiatief. De gift bood deze mensen de levensnoodzakelijke boost om hun edel werk verder te ontplooien.

 

Onze bijzondere rol in het uitdragen en vrijwaren van het immaterieel cultureel erfgoed die de vinkensport inmiddels sedert een achttal jaren is, blijft een bijzondere dimensie bieden aan ons functioneren. De eigenheid van onze bijzondere relatie tussen mens en dier etaleert onze sterke binding met de natuur en de natuurlijke processen. Ook in de toekomst blijven we dit engagement ter harte nemen zodat we onze edele hobby met fierheid kunnen overdragen aan aanstormende generaties.

 

Bij het afsluiten van dit luik van onze Algemene Vergadering geven wij telkenjare een opsomming van mensen die binnen onze werking één of andere sanctie opliepen.

Jammer genoeg blijven er ook op heden een aantal personen waarvan de schorsing in het komende speelseizoen verderloopt.

Voor alle duidelijkheid en enkel indien er geen specifieke maatregelen werden opgelegd kunnen zij géén bondslidkaarten ontvangen en bijgevolg niet deelnemen aan zettingen noch als eigenaar noch als tekenaar. Betrokken leden zijn met andere woorden niet welkom op onze organisaties.

Aangesloten leden die betrokken geschorste leden tegen beter weten in alsnog laten deelnemen aan wedstrijden worden op dezelfde wijze gesanctioneerd.

 

 • Marcel Himpe, wordt geschrapt van de bondslijsten.(Zie verslag Verzoeningscommissie 15 juni 2005; Avibo-blad 06 juli 2005);
 • Kurt Pysson wordt van de ledenlijst A.Vi.Bo geschrapt (beslissing van de bondsraad, zie A.Vi.Bo.-blad van 06 januari 2010);
 • Dirk Blondeel dient zijn schulden ten aanzien van het gewest Waregem B te vereffenen voor hij kan aansluiten bij een maatschappij (verslag Raad van Bestuur 10 april 2010);
 • Gerard Goddeeris, Meulebeke, werd op zijn vraag geschrapt van de bondslijsten;
 • Jeffrey Vanhoucke, Dentergem, wordt geschorst tot het vrijwillig verschijnen voor de beroepscommissie (beslissing beroepscommissie van 21 september 2011);
 • Antoon Vandecasteele, Ardooie, wordt geschrapt van de bondslijsten;
 • Willy Bouillion en echtgenote Paula Crombez uit het gewest Gistel worden geschrapt van de bondslijsten;
 • Jeroen Bouckhout uit het gewest Vichte wordt geschrapt van de bondslijsten (bondsraad van 13 juni 2012);
 • Willy Dupont uit het gewest Kortrijk wordt geschrapt van de bondslijsten;
 • Geert Desender uit het gewest Torhout wordt geschorst tot het vrijwillig verschijnen voor het dagelijks bestuur A.Vi.Bo(A.Vi.Bo.-blad van 24 juli 2013);
 • Marc Dumeez uit het gewest Ieper kan gedurende een periode van 10 jaar (dus tot 2022) geen bestuurslid meer worden van een vinkenmaatschappij en/of- gewest (bondsraad van 25 april 2012);
 • Kurt Deprauw uit het gewest Ingelmunster mag levenslang geen enkele bestuursfunctie meer waarnemen. (bondsraad van 6 mei 2015);
 • Danny Verhaest, gewest Roeselare wordt geschrapt van de bondslijsten (beslissing bondsraad dd. 09-04-2016);
 • Daniël Coopman, Emelgem, wordt geschrapt van de bondslijsten;
 • Willy Decleir wordt geschorst tot het vrijwillig verschijnen voor het dagelijks bestuur A.Vi.Bo. (verslag raad van bestuur dd. 10-03-2018).
 • Christof Hemeryck wordt geschrapt van de bondslijsten;
 • Rosette Van Schoors, gewest Denderstreek, wordt geschorst tot het vrijwillig verschijnen voor de ereraad.
 • Roger Lafourte, gewest Ninove, wordt geschrapt van de bondslijsten.
 • Dorine Ferlin, gewest Kortrijk, wordt geschrapt van de bondslijsten.

 

Als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst met Vimibel worden de volgende geschorste leden van Vimibel ook niet toegelaten binnen A.Vi.Bo.

–      Dhr. Paul De Brouwer

–      Dhr. Eddy De Schrijver

–      Dhr. Steven Van Den Meerssche

–      Mevr. Christine Van Den Broek

 

———-

 

– Herdenkingsmoment overleden vinkeniers.

 

Goede vrienden,

Onze jaarlijkse Algemene Vergadering is de gelegenheid bij uitstek om samen letterlijk stil te staan bij diegene die ons ontvallen zijn.

Bovendien houden wij er steevast aan om jullie bij deze gelegenheid uit te nodigen op onze traditionele herdenkingsviering.

Dat Corona ook hier roet in het eten strooit, zal geen mens verwonderen.

 

Dit neemt echter niet weg dat wij als goede vrienden meeleven en op die wijze deelachtig zijn aan het diepe verdriet dat hun heengaan ongetwijfeld veroorzaakt. Wij durven familie en vrienden van de dierbare overledenen vragen om het beeld dat zij koesteren levend te houden en daar de kracht uit te putten om de draad weer op te nemen.

 

Waar we vorig jaar in laatste instantie de herdenkingsviering dienden te annuleren, beslisten we nu reeds eerder om af te zien van deze ingetogen en louterende viering.

Niettegenstaande de vele obstakels om tot een ingetogen en warm samenzijn te komen,  vergeten we onze dierbare overledenen echter niet!

A.Vi.Bo. zou A.Vi.Bo. niet zijn, mocht dit wel gebeuren.

 

Uw Bestuursorgaan maakt zich nu reeds sterk om in het voorjaar van 2022 op passende en onnavolgbare wijze onze inmiddels vele ontvallen vrienden passend hulde te brengen en te herdenken! Op die wijze hopen we de achtergebleven en verweesde familie en vrienden alsnog een hart onder de riem te steken.

 

Volgend gedicht van Toon Hermans drukt als geen ander uit wat wij pogen mee te geven.

Het afscheid van dit leven betekent niet noodzakelijk het definitief verbannen van de beeltenis, de beleving, het gevoel, de warmte, de liefde….

 

Als het rouwrumoer is verstomd,

 

Als het rouwrumoer rondom jou is verstomd,

de stoet voorbij is, schuifelende voeten,

dan voel ik dat er een diepe stilte komt,

en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.

En telkens weer zal ik je tegenkomen,

we zeggen veel te gauw, het is voorbij,

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,

niet wie je was, en ook niet wat je zei.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken,

we zullen samen door het stille landschap gaan,

nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,

raak je mijn hart nog duidelijker aan.

 

Toon Hermans

 

———-

 

Mededeling uitslag van de stemming rond het financieel beheer 2020 en de begroting 2021.

 

Geachte vergadering,

in het voorwoord waar ruim aandacht werd besteed aan enerzijds de samenstelling en anderzijds de verregaande bevoegdheden van de Algemene Vergadering werd tevens de wijze waarop gestemd kon worden geëxpliciteerd.

 

Gisterenmiddag, zaterdag 13 maart om 14 uur werd de stemming afgesloten en per kerende ontvingen alle stemgerechtigde leden – die wel te verstaan effectief hun stem uitbrachten – deze uitslag reeds op hun mailadres.

Rest ons nu enkel deze uitslag officieel kenbaar te maken.

 

Het totaal aantal stemgerechtigde leden bedraagt op vandaag: 219.

In totaal werden …..stemmen uitgebracht.

 

De uitslag van de stemming voor wat betreft:

1/ Goedkeuring van de jaarrekening en de eindbalans van het boekjaar 2020

Ja-stemmen:  127

Neen-stemmen: 2

 

2/ Goedkeuring van de begroting voor 2021

Ja-stemmen:   127

Neen-stemmen: 2

 

———-

 

– Ontlasting van beheer aan het Bestuursorgaan.

De voorziene minima, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van  01 mei 2019 (B.S.: 04 april 2019), zijn bij deze ruim bereikt en daarmee werden het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2021 door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

Met deze goedkeuring hernieuwt de Algemene Vergadering het vertrouwen in uw Bestuursorgaan en geeft achtbare Vergadering meteen ook ontlasting van beheer aan de leden van het Bestuursorgaan in functie.

 

Het Bestuursorgaan dankt jullie uitdrukkelijk voor het blijvend vertrouwen en blikt mede dankzij jullie steun  hoopvol de toekomst tegemoet.

 

———-

 

– Richtlijnen en toelichting inzake de opstart en de werking in 2021.

 

Geachte vergadering,

Waarde vrienden,

Sympathisanten,

 

Reikhalzend kijken we met zijn allen uit naar wat 2021 ons brengt!

Een nieuw speel- en kweekseizoen staat inmiddels in de steigers en naar jaarlijkse gewoonte zijn de liefhebbers nu reeds in grote conditie.

 

In de vergadering van het Bestuursorgaan van januari laatstleden werden onmiddellijk ingrijpende richtlijnen vastgelegd om en onze onderhandelingspositie te verstevigen en de veiligheid van al onze liefhebbers te verzekeren.

Door naast de officiële kampioenschappen te annuleren, de vooruit in te perken tot maximaal € 75 en naturaprijzen te verbieden, hopen we al te grote volkstoelopen te vermijden en trafiek te beperken.

Bovendien heeft deze op het eerste zicht weinig genuanceerde werkwijze als groot voordeel dat van zodra ernstige versoepelingen dagen wij zonder problemen deze beperkingen kunnen milderen of ja zelfs volledig opheffen.

Het is en blijft immers makkelijker een beperking ongedaan te maken dan er in allerijl één in te voeren!!

 

En de oplopende besmettingscijfers en het sputterende vaccinatiegebeuren zijn bovendien niet onmiddellijk hoopgevend te noemen doch wij hebben betreffende troefkaarten alvast ten volle gespeeld.

Gezagsdragers betuigen stuk voor stuk achting voor onze visionaire, voorzichtige, redelijke en ook door en voor hen verdedigbare aanpak.

Tot onze verbijstering voelen een aantal besturen zich echter miskend en in de steek gelaten. Dat dit geenszins onze bedoeling was of is, moge duidelijk zijn.

Wij willen liefst van al zo snel mogelijk op de ons alom gekende manier spelen en samen zijn.

Elk vinkenier met enige realiteitszin begrijpt de moeilijkheid bij onze stellingname.

Immers, alles binnenhalen (en spelen en ongelimiteerd) is van begin af aan gedoemd om te mislukken.

Matiging van onze zijde resulteert – naar wij in stilte hopen – in begrip en mogelijke opportuniteiten.

 

Op vandaag echter klampt iedereen zich krampachtig vast aan de conclusies van het Overlegcomité van 08 maart. Deze conclusies houden onder meer een beperking in van de georganiseerde contacten in de buitenlucht tot een groep van maximaal 10 personen mits respecteren van de afstandsregels en het dragen van een mondmasker tot en met 01 april 2021. Pas na 01 april 2021 zal het duidelijk worden welke de mogelijkheden en beperkingen verder zullen inhouden.

 

Uw Bestuursorgaan blijft onder meer met de gewaardeerde steun van eerder genoemde politieke gezagsdragers het onmogelijke doen om onze hobby in komend speelseizoen alsnog ten volle te laten ontplooien. Beperkingen en beschermingsmaatregelen nemen we er graag bij, als we maar kunnen spelen!

 

Uw Bestuursorgaan is reeds enige tijd werkend rond optimalisatie van een aantal facetten binnen onze werking. Zo noopte het terugtreden van collega Jan ons tot het uittekenen van een vereenvoudigde administratieve verwerking van de keuringen.

Bij deze gelegenheid wil ik tevens de ondervoorzitters van de Officiële Zangkeurraad danken voor hun gewaardeerde inbreng bij de realisatie van dit item.

Onze programmeur is druk doende om het resultaat voor te leggen doch in onze stoutste dromen wordt het administratieve luik van de keuringen behoorlijk eenvoudig. Waar we in eerste instantie deze werkwijze willen uitbouwen voor de Officiële Zangkeurraad zullen in de toekomst ook regionale en gewestelijke zangcommissies optimaal gebruik kunnen maken van deze vereenvoudiging.

 

In voormeld kader bleek een uniek vogel-ID een essentieel onderdeel van dit luik. Naast het huisvesten van alle archiefgegevens van de betrokken vogel zijn tevens de gegevens van de liefhebber-eigenaar hieraan gelinkt.

In de toekomst zal deze vogel-ID ook optimaal kunnen aangewend in Zettingsoft waardoor inschrijvingen en verwerking als het ware nog eenvoudiger worden. Het aanwenden van dit gebruiksvriendelijke en aan organisaties aangepaste instrument biedt bovendien tal van extra mogelijkheden.

Zo kan een digitale communicatie van uitslagformulieren opgemaakt in Zettingsoft er op termijn voor zorgen dat het klasseren en berekenen van laureaten in de Ronde niet alleen snel en eenvoudig doch ook zonder rekenfouten kan gebeuren.

 

Weet echter dat optimalisatie slechts mogelijk is als elke maatschappij al dan niet op eigen kracht alle geïnventariseerde vogels correct inbrengt in Avibo-Admin en vervolgens de tool Zettingsoft aanwendt! Laat het voor de non-believers duidelijk zijn: “de voorbije periode heeft ons eens te meer bewezen dat er absoluut geen weg terug is en digitalisatie onomstotelijk de toekomst is!”

 

Vlotte digitale communicatie zorgt tevens voor duidelijke foutloze publicatie van uitslagen in ons officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad”. Het blad is sedert vele jaren niet alleen het uithangbord van onze federatie doch meer en meer het probleemkind van onze werking.

De moeilijke voorbije periode etaleerde als nooit tevoren onze afhankelijkheid van de toestroom van artikels.

 

Wij slaagden er tot op heden ternauwernood in om ons blad telkens gevuld en vooral aantrekkelijk te houden. Anderzijds houdt de uitgesproken neerwaartse tendens in onze abonnementen aan. Mede door het feit dat we vorig jaar een structurele besparing genereerden op de uitgave van ons blad door het feit dat we door het lagere aanbod van artikels veel minder bladzijden uitgaven. Het batig saldo werd onmiddellijk verrekend in het geschatte tekort voor dit werkjaar. Echter, de steile daling van ons abonnementen voor 2021 verorberde nu reeds het gros van het vermelde saldo waardoor de uitgave dit jaar deficitair dreigt te worden.

 

De aangehaalde negatieve spiraal dwingt uw Bestuursorgaan om in het kader van een gezonde bedrijfsvoering ernstige bedenkingen te formuleren en op korte termijn ingrijpende beslissingen te nemen rond de overlevingskansen en de toekomst van ons kroonjuweel.

 

Als ik u bovendien zeg dat Linda, als draaischijf/operator van ons secretariaat, heel binnenkort in pensioen gaat, begrijpt u ongetwijfeld mijn dringende oproep om meer zaken en te vereenvoudigen en vooral te digitaliseren. Bij volgende gelegenheid nemen we uiteraard uitgebreid de tijd om Linda na vele jaren trouwe dienst in de bloemetjes te zetten.

Bovendien wist ze mij nu reeds te bevestigen dat zij ook in de toekomst een aantal zaken ter harte zal blijven nemen, wat ook voor mezelf – dit in het kader van de continuïteit van onze werking – extra geruststellend is .

 

U merkt het geachte Vergadering, goede vrienden, sympathisanten 2021 wordt eens te meer een jaar vol uitdagingen, opportuniteiten, goede en mindere momenten.

Doch ik maak me samen met de collega’s van uw Bestuursorgaan alvast sterk dat wij met zijn allen klaar zijn om ook deze kansen en obstakels met gemak te nemen.

 

Samen zijn en blijven we immers bijzonder sterk!!

 

———-

 

Slotwoord.

 

Goede vrienden,

 

Het is en blijft bijzonder onwezenlijk jullie zonder enige fysieke feedback te moeten toespreken doch ik ben er rotsvast van overtuigd dat we elkaar volgend jaar op zondag 06 maart 2022 in het Jeugdcentrum van Waregem ontmoeten om naar aloude traditie en tussen pot en pint er een schitterende 73ste Algemene Vergadering van te maken.

 

Maak er alvast een bijzonder geslaagd speel- en kweekseizoen van en hou het vooral veilig!!

 

 

Namens het Dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.

De voorzitter, Gino Welvaert,

De ondervoorzitter, Marnix Moerman

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}